Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu

Štúdie realizovateľnosti prioritnej osi 1


Elektronizácia služieb matriky

Elektronické služby katastra nehnuteľností
IS Identifikátora fyzických osôb
IS Registra fyzických osôb
Elektronizácia služieb MPSVaR SR
Kontrolórsky informačný systém NKU SR - ES NKÚ SR
Elektronické služby UGKK - ZB GIS
Elektronické služby zdravotníctva
IS registra adries
Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla
Elektronické služby Štatistického úradu SR
Elektronická identifikačná karta
Elektronické služby národnej evidencie vozidiel
Elektronické služby centrálnej ohlasovne
Elektronické služby centrálneho elektronického priečinka
Elektronické služby verejného obstarávania
Elektronizácia služieb MH SR
Elektronizácia služieb Generálnej prokuratúry
Elektronické služby Sociálnej poisťovne
Elektronizácia služieb Ústavného súdu SR
Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov
Elektronická zbierka zákonov (Slov-lex)
Elelktronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov (II. časť)
Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva SR
Elektronické služby Sociálnej poisťovne na úseku SP
Národný zdravotnícky informačný systém
Elektronizácia služieb Národnej rady SR
Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov SR v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Elektronické služby živnostenského registra

Elektronický archív Ministerstva vnútra SR
Elektronické služby informačných systémov MVSR na úseku policajného zboru
Jednotný informačný systém v cestnej doprave - Elektronické služby v doprave
Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky
Informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (IS PEP), ako súčasť komplexnej služby E-kolok
Elektronické služby Úradu vlády Slovenskej republiky - eDemokracia a otvorená vláda
Elektronické služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku
Elektronické služby Národnej evidencie vozidiel, časť 2
Dátové centrum pre eGovernment
Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb (ESMO)
Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
Elektronické služby Národného bezpečnostného úradu
Elektronické služby zdravotníctva - rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb
Elektronické služby Pôdohospodárskej platobnej agentúry
Register priestorových informácií
Rozvoj elektronických služieb súdnictva
Elektronické služby v spoločnosti EXIMBANKA SR

Elektronizácia služieb VUC
Dátové centrum obcí a miest
Integrované obslužné miesta
Elektronizácia služieb miest - „eMestá“ 9301