Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 21.10.2016

Zverejnenie XSD schémy pre evidenciu záznamov o vykonanej zaručenej konverzii


Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na základe § 7 ods. 4 vyhlášky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii zverejňuje technický opis dátovej štruktúry záznamu o konverzii. Osoba vykonávajúca zaručenú konverziu spôsobom podľa štvrtej časti zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente je povinná viesť evidenciu záznamov o vykonanej zaručenej konverzii lokálne a s využitím tejto dátovej štruktúry.
Odkaz je možné nájsť na stránke: https://wiki.finance.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=13598909.