Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 21.09.2015

Zisťovacie konanie - SEA OPIS verzia 5.0


Oznámenie o strategickom dokumente „Revízia Operačného programu Informatizácia spoločnosti“. Úrad vlády SR oznamuje, že v súlade s §4 písm. c zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie začalo zisťovacie konanie strategického dokumentu „Revízia Operačného programu Informatizácia spoločnosti“. Oznámenie vypracované podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 24/2006 Z.z. je uverejnené na adrese: www.opis.gov.sk  Stanoviská k oznámeniu môžete zaslať na adresu Úrad vlády SR, Riadiaci orgán OPIS, Nám. Slobody 1, 813 70 Bratislava do 15 dní od uverejnenia tohto oznámenia.