Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 07.01.2013

Záväzok Operačného programu Informatizácia spoločnosti pre rok 2012 splnený


Splnenie záväzku vyčerpať prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) na rok 2009 vo výške  155,81 miliónov EUR, ktorý bolo potrebné uzavrieť do konca roka 2012,  potvrdil riadiaci orgán Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) na Úrade vlády SR. Vďaka tomu nebude potrebné vrátiť do Bruselu žiadne prostriedky súvisiace s touto alokáciou. Veľkou výzvou v nasledujúcom roku bude schválenie zákona o o eGovernmente.

V súčasnosti sa realizuje celkovo 43 projektov OPIS v rámci prioritných osí 1 a 2. Z nich je 37 národných. Stav kontrahovania finančných prostriedkov bol ku koncu decembra t.r. 589,46 mil. EUR, čo znamená takmer 70% z  alokácie ERDF pre OPIS. Čerpanie prostriedkov z ERDF na konci roka dosiahlo kumulatívne výšku 230,35 mil. EUR, čo predstavuje skoro 30% prostriedkov alokovaných z ERDF pre celý operačný program. Na porovnanie v apríli 2012, pri nástupe súčasného vedenia Riadiaceho orgánu OPIS, predstavovalo čerpanie približne 13%.

V budúcom roku čaká Riadiaci orgán OPIS veľká výzva, a to splnenie záväzku pre rok 2013 vo výške 295,49 miliónov EUR. K naplneniu tohto cieľa majú prispieť ďalšie vyhlásené výzvy v rámci prioritnej osi 1 OPIS a pripravovaná výzva pre prioritnú os 3. Cieľom RO OPIS je zakontrahovať zostávajúce prostriedky v najbližšom čase a zároveň sústredenie aktivít do čerpania prostriedkov v súlade s časovým a vecným plnením plánov v jednotlivých projektoch.

Ďalšou úlohou v roku 2013 je schválenie legislatívy potrebnej pre ukončenie viacerých projektov OPIS. Pôjde najmä o zákon o eGovernmente. Tento zákon právne upraví vzťahy medzi štátnymi inštitúciami a občanmi, resp. podnikateľskými subjektmi v oblasti elektronickej  komunikácie a zároveň umožní spustenie viacerých projektov OPIS do ostrej prevádzky.

Ďalšie informácie môžete nájsť na webovom sídle www.informatizácia.sk.

Riadiaci orgán OPIS
Úrad vlády SR