Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 19.10.2015

Úspech projektu DCOM


Národný projekt Dátové centrum obcí a miest (DCOM), ktorý sa realizuje v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti,  potvrdil svoje technologické kvality získaním ocenenia EuroCloud Award 2015. V celkovej konkurencii 40 zúčastnených projektov z 11 krajín rozdelených do 6 kategórií sa projekt elektronizácie samosprávy zaradil medzi tri najlepšie európske cloudové projekty v kategórii Best Cloud Service for Vertical Markets. Projekt má prispieť k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na miestnej a regionálnej úrovni.

O projekte a jeho pozoruhodnom úspechu sme sa porozprávali s Ing. Adriánom Belánikom, výkonným riaditeľom DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Národný projekt Dátové centrum obcí a miest (DCOM) potvrdil svoje technologické kvality získaním ocenenia EuroCloud Award 2015.  Čo to pre DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska znamená ?
Ocenenie EuroCloud Award Slovakia 2015 a následná nominácia medzi 3 najlepšie projekty v rámci EuroCloud Europe 2015 pre vertikálne riešenie je potvrdením a uznaním od nezávislých autorít, že technologické riešenie, ktoré je realizované združením DEUS v rámci projektu DCOM, je to najlepšie, čo mohlo byť navrhnuté pre potreby riešenia problematiky, s ktorou sa stretáva samospráva na Slovensku. Toto ocenenie nám dodalo ďalšiu energiu potrebnú k úspešnému zavŕšeniu realizácie projektu DCOM. 
 
 
Váš projekt je zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni . Súťažili podobné projekty verejne správy spolu s Vašim ?
 
V súťaži bolo zapojených viac ako 50 projektov z 11 krajín. Podrobnosti boli zverejnené len o nominovaných projektoch a medzi nominovanými projektmi sme boli jediný z oblasti verejnej správy. To, že sme úspešne súťažili aj s projektmi z komerčného prostredia, len vyzdvihuje kvalitu projektu DCOM. V každom prípade, projekt DCOM bol jediným z verejnej správy, ktorý získal ocenenie v súťaži EuroCloud Europe Award 2015. Ďalším významným úspechom je pozvánka  na IDC Education programme v Londýne  s možnosťou predstaviť naše riešenia v projekte DCOM. I Je to významná vec, pretože DC (International Data Corpariaton) predstavuje akéhosi globálneho poradcu pre informačné a komunikačné technológie a pôsobí vo viac ako 110 krajinách sveta.
Čo môžu od projektu očakávať občania ?
 
Pre občanov prináša projekt DCOM celý rad výhod pri vybavovaní úradnej agendy so samosprávou. Konkrétne napríklad riešenieproblematiky daní z nehnuteľností alebo registrácie psa, vybavovanie parkovacích povolenía samozrejme problematiky tuhého komunálneho odpadu, atď.. Jednoducho povedané, občania realizujú akékoľvek podanie odkiaľkoľvek, kde je dostupný internet, v akomkoľvek čase. To teda znamená, že ušetria  finančné prostriedky a čas pri vybavovaní úradnej agendy na mestských a obecných úradoch. 
 
Kedy budú potrebné aplikácie plne integrované aj informačnými systémami verejnej správy  a bude sprostredkovaný prístup verejnosti k elektronickým službám samosprávy ?
 
Termín ukončenia projektu je koniec roka 2015,  takže sa nachádzame v záverečnej fáze projektu, kedy sa vykonávajú ukončovacie projektové práce a vo veľkom aj administratívne kroky nutné pre využívanie IS DCOM obcami. Zabezpečujeme cca 1500 elektronických pečatí obce (tzv. kvalifikovaný systémový certifikát), ktoré sú nutné pre elektronické spracovávanie úradnej agendy. Zároveň je nutné nadefinovať právomoci a zodpovednosti jednotlivých pracovníkov – užívateľov v IS DCOM. Je to mimoriadne náročná administratívna práca. Zopakujem, je to pre cca 1500 obcí.  Samotné integrácie sú pred spustením do rutinnej prevádzky. Budeme samozrejme poskytovať integráciu  na ÚPVS a ďalších 8 integrácií na inštitúcie, ktorých dáta sú potrebné pre tvorbu rozhodnutí mestských a obecných úradov. IS DCOM je dnes prístupný pre vybrané obce na účely testovania a skúšania funkcionality. Uvoľnenie IS DCOM do rutinnej prevádzky je určené podľa projektového plánu na rok 2016.
Čo toto ocenenie znamená pre Vás osobne ?
Pociťujem to ako osobné zadosťučinenie za prácu, ktorú sme spoločne s početne malým, ale odborne a ľudsky kvalitným tímom spolupracovníkov dokázali realizovať v tak krátkom čase. 
 
Národný projekt: Dátové centrum obcí a miest
Národný projekt je zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni. Projekt ma napomôcť  zmene súčasného stavu poskytovania služieb samospráv na úroveň výrazne znižujúcu administratívnu záťaž občana, podnikateľa a samospráv, vrátane pracovníkov vykonávajúcich jednotlivé úkony. V rámci projektu sa vybuduje Dátové centrum obcí a miest, ktoré bude poskytovať mestským a obecným úradom potrebné aplikácie ako službu, zabezpečí ich integráciu s ISVS, a zároveň sprostredkuje prístup k eSlužbám samospráv širokej verejnosti. Poskytované služby IS DCOM budú zodpovedať okruhu originálnych kompetencií obcí a miest. IS DCOM nebude zabezpečovať poskytovanie služieb vyplývajúcich z prenesených kompetencií.