Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 21.05.2012

Tlačová správa z Celoslovenskej konferencie OPIS 10. mája 2012


Realizáciu projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti je potrebné zrýchliť

Riadiaci orgán Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) na Úrade vlády SR v spolupráci so sprostredkovateľskými orgánmi OPIS na Ministerstve financií SR a Ministerstve kultúry SR zorganizovali dňa 10. mája 2012 v priestoroch hotela Bôrik Celoslovenskú konferenciu Operačného programu Informatizácia spoločnosti. V rámci zefektívnenia čerpania OPIS bol prijatý Konsolidačný plán čerpania, ktorý na konferencii prezentoval nový generálny riaditeľ Sekcie riadiaci orgán OPIS na Úrade vlády SR, Norbert Molnár, ktorý okrem iného uviedol: „Chceme sa zamerať na zlepšenie projektového riadenia, zrýchlenú komunikáciu medzi riadiacim a sprostredkovateľskými orgánmi, viac informovať verejnosť a venovať väčší priestor dopytovým projektom,“. Zároveň poukázal na dva základné problémy OPIS. Prvým je nízke čerpanie a druhým problémom je pomalé napĺňanie pôvodných cieľov. Kľúčovou úlohou ďalšieho obdobia tak bude efektívne využitie finančných zdrojov a urýchlené investovanie týchto zdrojov do informatických služieb tak, aby ich občan mohol využívať čo najkratšom časovom horizonte, z tohto dôvodu je potrebné zefektívniť aj projektové riadenie projektov. Ďalej podotkol nevyhnutnosť realokácie alokovaných prostriedkov v rámci OPIS do iných operačných programov na podporu boja s nezamestnanosťou a tvorbu pracovných miest pre mladých.

V rámci prezentácie prioritnej osi jeden, ktorej cieľom je Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, jednotliví prijímatelia pomoci na konferencii prezentovali pokrok v implementácii projektov. Zástupca Ministerstva vnútra SR informoval prítomných o aktuálnom stave implementácie projektov v jeho gescii. Ďalej bol prezentovaný pokrok, ciele a časový harmonogram národných projektov Elektronické služby zdravotníctva, Elektronické služby Štatistického úradu SR, Kontrolórsky informačný systém Najvyššieho kontrolného úradu SR, Elektronizácia služieb VÚC Banskobystrický samosprávny kraj a národný projekt Elektronické služby Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Súčasťou prezentácie druhej prioritnej osi, ktorá má za cieľ Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnovu ich národnej infraštruktúry boli národné projekty Digitálne múzeum, Digitálna audiovízia, Digitálna galéria a Centrálny dátový archív. Alokácia zazmluvnenia projektov prioritnej osi dva je v súčasnosti 85 %, čo dáva vysoký predpoklad pre úspešné naplnenie cieľov operačného programu. Osobitným prínosom konferencie bola prezentácia zahraničného hosťa pani Cynthie Chow z Inšitútu pre informačný priemysel z Taiwanu pod názvom Využitie moderných technológii pri prezentácii kultúrneho dedičstva, ktorá sa podelila o svoje skúsenosti s digitalizáciou vo svojej krajine.

Cieľom konferencie bolo informovať odbornú, ale aj širokú verejnosť o aktuálnom stave implementácie projektov a plány OPIS, čo sa podarilo úspešne naplniť, o čom svedčí aj vysoký záujem účastníkov konferencie, ktorých bolo viac ako 300.

Riadiaci orgán OPIS
www.opis.gov.sk
Fotogaléria