Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 19.11.2015

Testujú elektronizáciu služieb ústavného súdu


Kancelária Ústavného súdu (ÚS) SR ukončuje projekt Elektronizácia služieb ÚS. Ako dnes na tlačovej besede informoval vedúci kancelárie súdu Ivan Mikuš, projekt realizovala spoločnosť Datalan s celkovým nákladom takmer 3,5 milióna eur, pričom 75 percent boli zdroje z európskych fondov.

V súčasnosti systém testujú a od decembra spustia jeho prevádzku. Systém môže využívať nielen odborná, ale aj laická verejnosť prostredníctvom nového internetového portálu. Základným predpokladom komplexného využívania elektronických služieb na ústavnom súde je občiansky preukaz s elektronickým podpisom.

V rámci projektu je vyriešené aj elektronické automatické prideľovanie podaní a spisov, ktoré dosiaľ ÚS nevyužíval. Tento spôsob prideľovania vecí musí ešte schváliť plénum Ústavného súdu SR. V prípade, že to sudcovia schvália, môže sa uplatňovať po schválení nového rozvrhu práce ÚS.

„Zavedením elektronických služieb v konaní pred ústavným súdom dôjde k časovým úsporám a zvýšeniu efektívnosti. Súčasne prinesie väčšiu dostupnosť informácií o konaní pre všetkých účastníkov,“ povedal Mikuš.

Projekt zavádza elektronickú komunikáciu ÚS s účastníkmi konania, a to od podania sťažnosti, alebo návrhu, sprístupňovanie spisov, alebo ich časti účastníkom v elektronickej podobe až po elektronické rozhodnutia a elektronické doručovanie verejných listín. Na podávanie sťažností a návrhov budú slúžiť štandardizované elektronické formuláre, pričom v prípade, že subjekt nemá elektronický občiansky preukaz, môže si ich vytlačiť, vyplniť a potom podať poštou alebo cez podateľňu ÚS. Rovnakým spôsobom cez e-formulár bude možné žiadať o poskytnutie informácií podľa infozákona. Účastníci budú mať možnosť sa elektronicky informovať o stave ich konania pred ÚS či vybavovania ich sťažnosti. Podstatne efektívnejšie bude aj vyhľadávanie podaní a rozhodnutí ústavného súdu.

SITA

Cieľ projektu

Hlavný cieľ
Zefektívnenie činnosti ústavného súdu prostredníctvom elektronických služieb poskytovaných občanom a účastníkom konania.

Špecifické ciele
1. Dosiahnutie rýchlejšieho priebehu konaní pred ústavným súdom a väčšia dostupnosť informácií o konaniach pre všetkých ich účastníkov.
2. Zníženie počtu prieťahov v konaniach na súdoch Slovenskej republiky, a tým zníženie sumy vyplácanej zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky ako priznané finančné zadosťučinenie za prieťahy v týchto konaniach.

Aktivity projektu
1. Schválenie Štúdie uskutočniteľnosti --- Elektronizácia služieb Ústavného súdu Slovenskej republiky.
2. Výzva na vytvorenie projektu.
3. Podpísanie grantovej zmluvy medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Kanceláriou ústavného súdu.
4. Príprava podmienok verejných obstarávaní.
5. Implementácia nových technológií a informačných systémov.

 Prínos realizácie projektu
1. Zvýšenie spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou:
  • • umožniť všetkým vrátane hendikepovaných občanov a sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva využívať možnosti e-Governmentu,
  • • výrazne znížiť administratívne zaťaženie občanov a podnikateľských subjektov pri vybavovaní záležitostí na úradoch, zvýšiť transparentnosť úradných procesov a skrátiť čas vybavovania úradných agend.
2. Elektronizácia procesov verejnej správy:
  • • prepojiť existujúce registre, vytvoriť nové potrebné registre a zabezpečiť ich použiteľnosť na právne úkony,
  • • realizovať kľúčové nástroje na poskytovanie elektronických služieb,
  • • zabezpečiť zvyšovanie a skvalitňovanie portfólia svojich elektronických služieb vrátane zmeny procesov,
  • • iniciovať a podporiť legislatívny proces umožňujúci realizáciu elektronických služieb verejnej správy.
3. Zefektívnenie a zvýšenie výkonnosti verejnej správy:
  • • vytvoriť spoločnú zabezpečenú infraštruktúru pre e-Government i podporné činnosti,
  • • využívať centrálne aplikácie a služby na realizáciu vybraných činností (účtovníctvo, ľudské zdroje, elektronické platby...),
  • • systémovým riadením a využívaním už existujúcich projektov zabrániť duplicitám.
Financovanie projektu

Projekt „Elektronizácia služieb Ústavného súdu Slovenskej republiky” je financovaný prostriedkami štrukturálnych fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v pomere: Európska únia 75,31 %, štátny rozpočet 13,29 % a PRO RATA 11,40 %.
Hodnota projektu je 3 499 815,40 €.