Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 28.11.2013

Štatistický úrad úspešne ukončil projekt Elektronické služby ŠÚ SR


Štatistický úrad SR úspešne ukončil projekt „Elektronické služby Štatistického úradu SR“, ktorý je súčasťou Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Výsledkom projektu je nový informačný systém, ktorý prináša inovatívne spôsoby získavania, spracovania a publikovania štatistických údajov a umožňuje jednoduché prepojenie s informačnými systémami verejnej správy a s medzinárodnými inštitúciami (Eurostat, OECD, Európska centrálna banka, a pod.).
 
Nový informačný systém pozostáva z dvoch hlavných častí: integrovaného volebného informačného systém (IVIS) a integrovaného štatistického informačného systému (IŠIS).„S aplikáciou nového informačného systému už máme aj konkrétne pozitívne skúsenosti. Pri nasadení IVIS-u vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov využilo možnosť elektronickej formy zápisnice vyše 1000 okrskových volebných komisií a na báze IŠIS-u v súčasnosti pripravujeme viac ako 70 štatistických zisťovaní,“uviedla na margo ukončenia projektu predsedníčka Štatistického úradu SR Ľudmila Benkovičová a dodala, že súčasťou projektu je aj nový portál www.susr.sk, ktorý beží v paralelnej prevádzke s existujúcim portálom od apríla tohto roku.
 
Integrovaný volebný informačný systém
IVIS je univerzálny pre všetky typy volieb a referend. Využíva sa vo všetkých fázach volieb – od ich zakladania, vytvárania územnej štruktúry a sprievodných dokumentov, až po zber, spracovávanie a poskytovanie výsledkov volieb. Zavedením nového systému sa minimalizuje chybovosť pri príprave a spracovávaní výsledkov, minimalizujú sa logické chyby v zápisniciach okrskových volebných komisií, čím sa zefektívni celý proces ich spracovania. Systém prispieva k zníženiu záťaže členov okrskových volebných komisií a spracovateľov volebných výsledkov.
 
Integrovaný štatistický informačný systém
IŠIS prinesie predovšetkým zníženie administratívnej záťaže, zvýšenie efektivity a kvality spracovania dát. Pri vypĺňaní elektronického formulára nebudú musieť spravodajské jednotky (právnické osoby, podnikatelia) zadávať údaje, ktoré systém získa a automaticky doplní z administratívnych zdrojov. Administratívne zdroje sa budú preberať, resp. aktualizovať v stanovených termínoch vopred dohodnutých s vlastníkmi príslušného zdroja. Zároveň sa zníži aj chybovosť pri vypĺňaní formulárov, nakoľko nový systém automaticky detekuje chyby a upozorňuje na nutnosť ich opravy. Okrem úspory času, nákladov a minimalizovania chybovosti pri zbere údajov prinesie IŠIS vyššiu kvalitu poskytovaných údajov. Výstupy zo štatistických zisťovaní budú logickejšie usporiadané a koncoví užívatelia sa v nich budú ľahšie orientovať.
 
Súčasťou nového informačného systému je aj portál www.susr.sk, ktorý je v období preklápania dát v paralelnej prevádzke s portálom www.statistics.sk. Portál poskytuje užívateľom modernou, prehľadnou formou štatistické informácie, údaje, metaúdaje, umožňuje štandardizované prepojenie s národnými a medzinárodnými inštitúciami. Užívatelia budú môcť portál využívať aj ako analytický nástroj pre prácu s dátami (napr. štatistické funkcie, časové rady, priamy export do excelu, csv, pdf).
 
Počas prípravy a realizácie projektu bral Štatistický úrad SR do úvahy náročné požiadavky prichádzajúce z externého prostredia – od zákazníkov, respondentov aj medzinárodných  inštitúcií. Nový informačný systém prinesie zníženie administratívnej záťaže, sprehľadnenie výsledkov a logickejšie usporiadanie výstupov zo štatistických zisťovaní. „Vďaka elektronickému zberu dát nebudú musieť respondenti zadávať rovnaké údaje viackrát a systém pomocou viacnásobných kontrol odhalí a vyznačí prípadné logické chyby pri vypĺňaní štatistických formulárov. Zároveň sa tým zefektívni a skvalitní práca spracovateľov vyzbieraných údajov a nový systém umožní aj prepojenie s národnými a medzinárodnými inštitúciami,“ povedal o možnostiach nového systému Štefan Tóth, generálny riaditeľ sekcie informatiky ŠÚ SR.
 
Projekt Elektronické služby Štatistického úradu SR bol realizovaný od augusta 2010 do novembra 2013. Jeho hodnota je 19,4 mil. eur bez DPH, pričom v prevažnej miere: 18,3 mil. eur bez DPH bol financovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie  - Operačného programu Informatizácia spoločnosti.  Zvyšnú časť hradil úrad z rozpočtových prostriedkov.
 
krátené
Zdroj:TS-Štatistický úrad SR