Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 02.10.2015

Služby elektronickej matriky sú už dostupnéPotvrdenia či výpisy z matričných kníh, žiadosti o zmenu mena alebo priezviska a ďalšie úkony vyžadované v matričnej praxi je od 1. októbra 2015 možné vykonávať elektronicky. Umožnila to novela zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách, ktorá zavádza do našej legislatívy elektronickú matriku.

Ministerstvo vnútra v rámci projektu Elektronizácia služieb matriky budovaného Operačného programu Informatizácia spoločnosti /OPIS/ spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja spustilo Centrálny informačný systém matrík, do ktorého majú prístup matričné úrady na celom Slovensku. Vytvára sa tak centrálna databáza matričných udalostí integrovaná s Registrom fyzických osôb /RFO/. V praxi to znamená, že akákoľvek životná udalosť či zmena, ktorú občan alebo cudzinec riadne prihlásený na pobyt v SR nahlási  prostredníctvom matriky, sa automaticky premietne do evidencie obyvateľov /RFO/, z ktorého čerpajú dáta ostatné inštitúcie štátnej správy i samosprávy.

Pre občanov SR i riadnych obyvateľov SR bez štátneho občianstva SR /elektronický doklad o pobyte cudzinca vydáva SR od 1. apríla 2014/  je k dispozícii 16 elektronických služieb, pričom ich počet sa v budúcnosti rozšíri. Všetky matričné e-služby vyžadujú prihlásenie a podpis zaručeným elektronickým podpisom.

Používatelia elektronických dokladov môžu požiadať o zmenu mena a priezviska či o dodatočné zápisy v matrike, ktoré je potrebné nahlásiť pri rôznych životných udalostiach, ako je sobáš, rozvod, rovnako o opravy či zmeny osobných údajov. Elektronickou cestou možno získať tiež duplikáty rodného, sobášneho či úmrtného listu.

Žiadosti o vybavenie v elektronickej forme systém automaticky nasmeruje na vybavenie matričnému či okresnému úradu. Súčasťou takýchto zmien sú oficiálne písomné súhlasy dotknutej osoby so zmenou, ktoré sa takisto dajú získať elektronicky. Takisto splnomocnenia k matričných udalostiam, ktoré možno elektronicky získať, ale aj zrušiť.

Služby elektronickej matriky sú na portáli Elektronické služby MV SR a tiež na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk.

Pochopiteľne, stále zostáva možnosť klasickej komunikácie s matrikou osobnou návštevou úradu či písomnou korešpondenciou. Výhodou elektronických služieb však je, že ich neobmedzujú úradné hodiny. Môžete ich používať v hociktorý deň či hodinu. Používaním e-služieb matriky teda nielen šetríte svoj čas, ale výrazne prispievate k zefektívňovaniu služieb štátu a odbúravaniu zbytočnej byrokracie.

Podrobnejšie informácie k novele zákona o matrikách