Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 18.12.2015

SFÚ a RTVS prezentovali výstupy národného projektu Digitálna audiovízia


Národný projekt Digitálna audiovízia zameraný na systematickú digitalizáciu a digitálne reštaurovanie audiovizuálnych diel, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov bol ukončený 30. novembra 2015. Vďaka nemu sa podarilo na Slovensku vybudovať dve digitalizačné pracoviská, spustila sa digitalizácia slovenského audiovizuálneho dedičstva a boli vytvorené základy pre budúcnosť slovenskej audiovízie v novej digitálnej ére. 
 
Najväčší digitalizačný projekt v oblasti audiovízie na Slovensku bol podporený zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Slovenský filmový ústav (SFÚ) ho spolu s partnerom Rozhlasom a televíziou Slovenska (RTVS) realizoval od roku 2011. K hlavným aktivitám projektu patrilo vybudovanie moderného digitalizačného pracoviska SFÚ v suterénnych priestoroch bratislavského Kina Lumière, ktoré je vybavené najmodernejšími technológiami v súlade sosúčasnými požiadavkami filmových archívov a distribučných kanálov pre audiovizuálne diela. Od svojho otvorenia v júni 2014 realizuje digitalizáciu a digitálne reštaurovanie filmov. Na ploche 700 m2 sme vybudovali technologické a technické zázemie, ktoré zabezpečuje celý logický proces digitalizácie od skenovania obrazových a zvukových záznamov, po ich digitálne reštaurovanie. Vytvorili sme princípy pre narábanie s digitálnym obsahom a základy pre dlhodobú archiváciu, ktoré tu doposiaľ neboli,“hovorí Peter Csordás, expert na digitalizáciu, manažér kvality a kontroly SFÚ. Ide o náročný proces, ktorého hlavným výstupom je zreštaurovaný digitálny master vo vysokom rozlíšení 4K/2K a originálny sken obrazu a prepis zvuku.
 
Vďaka projektu digitálnej audiovízie SFÚ zdigitalizoval 1001  kultúrnych objektov, z toho 600 objektov tvoria spravodajské filmy, 198 animované, 158 dokumentárne a 45 hrané filmy. Ide o diela z archívnych zbierok SFÚ, ktoré sú významným dobovým svedectvom a tvoria základ slovenského audiovizuálneho dedičstva.Sú medzi nimi napríklad dlhometrážne filmy Súkromné životy (1990) Dušana Hanáka, Chodník cez Dunaj (1989) Miloslava Luthera, Soľ nad zlato (1982) Martina Hollého, krátkometrážne Poznačení tmou (1959) Štefana Uhra, Fotografovanie obyvateľov domu (1968) Dušana Trančíka, Burza (1968) Petra Solana, Batromijov dom (1984) Fera Feniča, animované Postup (1968) Viktora Kubala, Motoklavír (1984) Vladimír Pikalíka a mnohé ďalšie.Celkovo to predstavuje 900 km filmového materiálu a všetky zdigitalizované a zreštaurované diela budú dostupné na DCP nosičoch pre kiná.
 
RTVS vo svojom vybudovanom digitalizačnom pracovisku zdigitalizoval 60 649 kultúrnych objektov. Až  51 799 tvoria audio objekty autentického folklóru a relácií ľudovej hudby na analógových nosičoch, slovesných relácií všetkých žánrov na magnetických nosičoch, historických zvukových dokumentov a programov, či objekty z hudobného fondu, napríklad rozprávky Mahuliena zlatá panna z roku 1957 a O dvanástich mesiačikoch z roku 1956, alebo básne Marína z roku 1953 či Detvan z roku 1959. Počet 8 850 predstavujú video objekty, konkrétne publicistické a dokumentárne diela a dramatické relácie, napríklad Dobrodružstvo pri obžinkoch, Smrť sa volá Engelchen, Balada o siedmich obesených, Ženský zákon, Peter a Lucia, dokument o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi a mnohé ďalšie.„Audiovizuálne dedičstvo je digitalizované v kvalite vhodnej na uvádzanie filmov v digitálnych kinách v prípade SFÚ a v kvalite vhodnej na digitálne televízne a rozhlasové vysielanie v prípade RTVS. Digitálne kiná, digitálne televízne a rozhlasové vysielanie sú hlavné spôsoby jeho sprístupňovania,“ hovorí Martina Polčíková, hlavná manažérka projektu.
 
SFÚ sa vďaka projektu Digitálna audiovízia zaradil medzi moderné európske filmové archívy,ako sú British Film Institute, Deutsches Filminstitut alebo filmový archív v Bologni či v Paríži, ktoré sú schopné filmové dedičstvo prostredníctvom digitalizácie priniesť do digitálneho kina.Digitálnu audiovíziu z pozície Slovenského filmového ústavu hodnotím ako zásadný systémový projekt,“hovorí Peter Dubecký, generálny riaditeľ SFÚ. „Podarilo sa vybudovať digitalizačné pracovisko na excelentnej úrovni, o čom svedčí aj záujem okolitých archívov alebo producentských spoločností, aby mohli u nás digitalizovať obraz aj zvuk. Našou snahou bolo vybudovanie tohto pracoviska nielen na skenovanie, retušovanie, ale aj na postprodukčnú činnosť, na vytvorenie úložísk a prepojenie s informačným systémom SK CINEMA. To je dôležité nielen z hľadiska obnovy a záchrany nášho audiovizuálneho dedičstva, ale má to veľký význam aj pre jeho sprístupňovanie. Trúfam si povedať, že SFÚ týmto získal vďaka podpore MK SR a Európskej komisie pracovisko, ktoré na mnoho rokov zabezpečí slovenskej kinematografii stabilitu, a to nielen pre oblasť filmov copyrightovo viazaných na SFÚ, ale aj nových projektov v slovenskej kinematografii.“
 
Udržateľnosť projektu Digitálna audiovízia bude trvať päť rokov. „SFÚ sa zaviazal v každom ďalšom roku zdigitalizovať minimálne ďalších 50 objektov. Týka sa to hraných, animovaných, dokumentárnych aj spravodajských filmov,“ hovorí Peter Dubecký. „V RTVS je projekt Digitálna audiovízia považovaný za pilotný projekt, ktorý nám významne pomohol rozbehnúť dobrú vec a veríme, že ju ocenia aj nasledujúce generácie. V archíve RTVS čaká na digitalizáciu ešte niekoľko desiatok tisíc audio a audiovizuálnych objektov. Predpokladáme, že v rámci udržateľnosti bude ročne zdigitalizovaných 7200 audio objektov a 950 video objektov," dodáva Andrej Doležal, riaditeľ sekcie technickej realizácie RTVS.
 
x x x
 
Národný projekt Digitálna audiovízia je súčasťou Stratégie rozvoja pamäťových a fondových inštitúcií a obnovy ich národnej infraštruktúry rezortu kultúry a súčasťou zoznamu národných projektov v Operačnom programe Informatizácia spoločnosti – Prioritná os 2 (OPIS PO2). Jeho cieľom bolo vybudovať dve špecializované digitalizačné pracoviská a zdigitalizovať minimálne 58 700 audiovizuálnych kultúrnych objektov, z čoho 1 000 filmových objektov mal zdigitalizovať SFÚ, 57 700 zvukových a zvukovo-obrazových objektov RTVS. Tieto parametre boli prekročené. Prostriedky na realizáciu projektu čerpal SFÚ zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Pôvodná výška nenávratného finančného príspevku vo výške 24 089 940,37 eura bola v októbri 2015 upravená na 20 883 676,22 eura, z toho SFÚ 13 221 891,76 eura a  RTVS 7 661 784, 46 eura.