Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 15.10.2013

S daňovým či colným úradom od nového roku už len elektronicky


Od nového roka čakajú platcov DPH zmeny. S daňovým či colným úradom budú komunikovať už len elektronicky. Ide o výstup z projektu Elektronické služby verejnej správy - oblasť daňová v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritná os 1.
Finančná správa preto vyzýva podnikateľov, aby si prišli podpísať dohody o elektronickej komunikácii alebo si zriadili zaručený elektronický podpis.


Od 1. januára 2014 sa pre niektorých podnikateľov mení spôsob komunikovania s finančnou správou. Povinnosť komunikovať len elektronicky mať budú po novom:
a) všetci tí ktorí sú platiteľom dane z pridanej hodnoty,
b) daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
c) advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
d) zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní.

Podnikatelia v súčasnosti využívajú tri možnosti elektronickej komunikácie s finančnou správou:
1. majú uzatvorenú dohodu podľa zákona č. 511/1992
2. majú uzatvorenú dohodu podľa zákona č. 563/2009
3. sú vlastníkom zaručeného elektronického podpisu.

Po novom budú už mať dve možnosti – buď si zakúpia zaručený elektronický podpis, alebo si môžu prísť bezplatne podpísať dohodu podľa zákona č. 563/2009.

Podnikateľom, ktorý majú uzatvorenú len dohodu o elektronickej komunikácii podľa zákona č. 511/1992, odporúčame prísť si čo najskôr uzatvoriť dohodu podľa novšieho zákona. Dohody podľa zákona z roku 1992 totiž koncom roka prestanú platiť. Finančná správa im oznámenie o vypovedaní zmluvy pošle v nasledujúcich dňoch a to mailom aj písomne.

V prípade, že daňové subjekty majú uzatvorené obe dohody, situácia sa pre nich nemení. Dohoda podľa starého zákona im prestane platiť a budú komunikovať len prostredníctvom dohody uzatvorenej podľa nového zákona, teda č. 563/2009.

Podrobné informácie o spôsobe registrácie a autorizácie daňového subjektu na portál finančnej správy sú uvedené na webovej stránke www.financnasprava.sk/v sekcia daňová – elektronická komunikácia - podmienky využívania AES v bode A) a v bode B) a. a c.

Viac informácií nájdete TU!
Prevzaté z www.financnasprava.sk