Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 30.01.2015

Prijímatelia PO2 sa zaujímali o ukončovanie projektov


Minulý tždeň sa v priestoroch hotela Bôrik v Bratislave uskutočnil seminár pre prijímateľov organizovaný Sprostredkovateľským orgánom rezortu kultúry (SORK) zameraný na ukončovanie projektov prioritnej osi 2 OPIS. Seminára sa zúčastnilo takmer 80 účastníkov  z celej SR – zástupcovia inštitúcií zriadených Ministerstvom kultúry SR, samosprávne kraje, Kancelária Ústavného súdu SR, Tlačová agentúra SR, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra a Vojenský historický ústav. Prítomní boli aj zástupcovia sekcií Ministerstva kultúry SR, zástupcovia Ministerstva financií SR a Úradu vlády SR.
 
Program stretnutia otvoril úvodným príhovorom generálny riaditeľ SORK pán Jaroslav Mendel, v ktorom   okrem iného zhodnotil výsledky uplynulého roka, pričom zvlášť vyzdvihol úroveň čerpania prioritnej osi 2 OPIS za rok 2014, ktorá dosiahla výšku 43,5 mil. EUR (za zdroj EÚ). Dosiahnutý stav prekročil očakávaný plán stanovený na rok 2014. Celkové čerpanie za druhú prioritnú os OPIS dosiahlo výšku viac ako 90 mil. EUR (zdroj EÚ).  Za úspech možno považovať aj fakt, že do konca uplynulého roku bolo z prostriedkov OPIS zdigitalizovaných cca 2,7 mil. objektov.
 
Keďže realizácia projektov bude v roku 2015 ukončená, témy prezentácií boli venované náležitostiam ukončovania projektov. V prezentácii riaditeľa odboru riadenia a monitoringu projektov Erika Kriššáka odzneli informácie o podmienkach splnenia fyzickej realizácie aktivít projektu a naplnenia výsledkových merateľných ukazovateľov. Dôraz  bol kladený aj na povinnosti prijímateľov v čase udržateľnosti, kedy sú prijímatelia povinní zasielať následné monitorovacie správy a sledovať plnenie dopadových merateľných ukazovateľov. V rámci prednášky o záverečnej monitorovacej správe boli popísané nielen jej základné náležitosti, ale zároveň boli prijímatelia upozornení na skutočnosti, pre ktoré nebude záverečná monitorovacia správa schválená a bude vrátená na doplnenie.
 
V prezentácii venovanej finančnému ukončovaniu projektov , riaditeľka odboru finančného riadenia a kontroly výdavkov Denisa Kompauerová oboznámila prijímateľov s podmienkami predkladania záverečných žiadostí o platbu. Zároveň upozornila na povinnosti prijímateľa vrátiť poskytnuté finančné prostriedky v prípade nenaplnenia niektorých skutočností uvedených v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, napr.  v prípade nevyčerpania poskytnutých finančných prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu určených na spolufinancovanie projektu.  Na adresu prijímateľov  odznelo aj upozornenie na ich povinnosť uchovávať účtovnú a inú podpornú dokumentáciu súvisiacu s projektom.
 
Okrem  spomenutých tém bol seminár venovaný aj nástrojom publicity a mimoriadnemu ukončovaniu projektov.
 
Účastníci seminára - prijímatelia projektov - sa aktívne zapájali do diskusie. Otázky adresované na zástupcov SORK sa týkali záverečnej žiadosti o platbu, povinnostiam v oblasti publicity, či podmienkam predkladania dokumentácie z verejného obstarávania na administratívnu kontrolu. Diskutovalo sa aj o možnostiach usmernenia vo veci vykazovania generovania príjmov.
 
Na záver programu generálny riaditeľ SORK poďakoval všetkým prítomným za účasť a prijímateľom za ich aktívny prístup počas celého roka 2014, a zároveň poprial prijímateľom úspešnéa bezproblémové ukončovanie realizovaných projektov. 
Fotogaléria