Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 12.11.2008

Prezentácie z Národnej konferencie OPIS 2008


OPERAČNÝ PROGRAM INFORMATIZÁCIA SPOLOČNOSTI
2007 - 2013

dňa 11. novembra 2008 Bratislava

 
Dokument PDF Príhovor
Dušan Čaplovič, podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
Dokument PDF Príhovor
Pavol Tarina, splnomocnenec vlády SR pre Informačnú spoločnosť
Dokument PDF Management organisation unit
Dex Agourides, generálny riaditeľ, MOU of Developmnet Programmes S.A., Grécko
Dokument PDF Management organisation unit
Alexander Synanides, MOU Director of IT, Grécko
Dokument PDF Očakávania a realita k zabezpečeniu čerpania OPIS
Štefan Adamec, generálny riaditeľ, Riadiaci orgán pre OPIS ÚV SR
Dokument PDF Zvýšenie spokojnosti občanov
Pavel Bojňanský, generálny riaditeľ, Sekcia informatizácie spoločnosti MF SR
Dokument PDF Finančné riadenie štrukturálnych fondov
Marcela Zubriczká, generálna riaditeľka, Sekcia európskych a medzinárodných záležitostí MF SR
Dokument PDF Kompetencie a zodpovednosti orgánu auditu
Iveta Turčanová, generálna riaditeľka, Sekcia auditu a kontroly MF SR
Dokument PDF Monitorovanie a Hodnotenie OPIS
Ivan Ištvánffy, generálny riaditeľ, Sekcia riadenia a implementácie zahraničnej finančnej pomoci ÚV SR
Dokument PDF OPIS – Čo od neho očakáva miestna územná samospráva
István Zachariáš, primátor mesta Moldava n./Bodvou, odb. IT ZMOS
Dokument PDF Pred trinástimi mesiacmi bolschválený OPIS...
Juraj Sabaka, prezident IT Asociácia Slovenska
Dokument PDF Národý strategický referenčný rámec
Michal Sántai, generálny riaditeľ, Sekcia stratégie regionálneho rozvoja MVRR SR
Dokument PDF HP IS predpoklad úspechu SR v budovaní vedomostnej spoločnosti 2007-2013
Ladislav Šimko, riaditeľ, Odbor koordinácie priorít vedomostnej spoločnosti ÚV SR
Dokument PDF Digitalizácia kultúrneho dedičstva
Juraj Dillinger, generálny riaditeľ, Sekcia štrukturálnych fondov MK SR
Dokument PDF Informatizácia v oblasti kultúry – súčasný stav
Viera Beláňová, riaditeľka odboru informatizácie MK SR
Dokument PDF Štúdia realizovateľnosti prioritnej osi 2 OPIS
Romana Křížová, členka predstavenstva, Cross Czech, a.s. Praha
Dokument PDF Implementácia OPIS v rezorte geodézie, kartografie a katastra SR
Ľudovít Hamaš, riaditeľ, Výskumný ústav Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
Dokument PDF Koncepcia rozvoja informačných systémov - Košického samosprávneho kraja
František Kohányi, vedúci, Odbor informačných a komunikačných technológií, Úrad Košického samosprávneho kraja

 

img Fotogaléria