Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 31.07.2015

Optické siete bližšie k realizácii


NASES

Starostovia obcí východného Slovenska, ktorých obyvatelia nemajú prístup k internetu, projektanti aj dodávateľa zodpovední za realizáciu projektu vybudovania širokopásmovej infraštruktúry v tzv. bielych miestach - tí všetci sa na odbornej konferencii, ktorá sa uskutočnila 16. 7. 2015 v Humennom, dozvedeli od zástupcov Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) aktuálne informácie o projekčných prácach, technickej špecifikácii a prínose projektu pre konečných užívateľov. Obojstranne prospešnou bola najmä odborná diskusia a vecné otázky kladené zo strany účastníkov konferencie.
      Národný projekt Zabezpečenie projektovo inžinierskej dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v "bielych miestach" Slovenska je financovaný z prostriedkov Operačného programu informatizácia spoločnosti. Aktuálne sa nachádza vo fáze podávania žiadostí na príslušné stavebné úrady, po ktorej bude nasledovať vydávanie rozhodnutí v súlade so stavebným zákonom.
      Prostredníctvom vybudovania kvalitnej optickej prenosovej infraštruktúry k národným kostrovým sieťam existujúcich operátorov bude zabezpečené pripojenie obcí k informačným diaľniciam. Tým sa vybuduje v súčasnosti chýbajúci prvok k prenosovej infraštruktúre a podporí sa tým dopyt poskytovateľov širokopásmových služieb do obcí, ktoré dnes takéto pokrytie nemajú, resp. nie je o ne záujem zo strany komerčných poskytovateľov služieb zaviesť do týchto miest svoje služby. Snaha štátu je v súlade s požiadavkami nediskriminácie, otvoreného prístupu a neutrality technológií, ktoré sú definované v príslušných predpisoch Európskej únie.
      Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby je príspevková organizácia Úradu vlády SR. Základnou úlohou a predmetom jej činnosti je správa, prevádzka a rozvoj vládnej dátovej siete GOVNET a prevádzka a rozvoj služieb Ústredného portálu verejnej správy a budovanie infraštruktúry, ako základných nástrojov informatizácie verejnej správy na Slovensku. NASES je v rámci OPIS priamym prijímateľom pomoci zavádzania širokopásmového internetu na Slovensku (Broadband).
      Odbornú konferenciu plánuje NASES uskutočniť aj pri ukončovaní projektu, pravdepodobne koncom roka 2015.