Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 28.07.2015

OPIS využil z európskych peňazí ku koncu júna vyše 73 %


Na projekty v Operačnom programe Informatizácia spoločnosti 2007 - 2013 bolo zo zdrojov Európskej únie ku koncu júna využitých takmer 621 mil. eur. eur zo záväzku necelých 844 mil. eur. Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu dosiahlo vyše 106 mil. eur, čo je viac ako 75 % zo záväzku zhruba 141 mil. eur.

BRATISLAVA 27. júla (SITA) - Operačný program Informatizácia spoločnosti 2007 - 2013 (OPIS) využil na projek...ty z peňazí Európskej únie k 30. júnu 620,67 mil. eur. Znamená to 73,57 % zo záväzku 843,6 mil. eur. Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu dosiahlo 106,51 mil. eur, čo je 75,37 % zo záväzku 141,33 mil. eur. Ako vyplýva z informácií o čerpaní eurofondov, objem použitých finančných prostriedkov EÚ oproti koncu mája vzrástol o 20 mil. eur a miera o 2,37 percentuálneho bodu. Domáce financovanie sa medzimesačne zvýšilo o 3,22 mil. eur a úroveň o 2,29 percentuálneho bodu. V prvom polroku čerpanie európskych peňazí v tomto programe dosiahlo 66,4 mil. eur a podiel oproti koncu vlaňajška vzrástol o 7,87 percentuálneho bodu. Štát v tomto období prispel sumou 11 mil. eur a miera sa zvýšila o 7,79 percentuálneho bodu. Nezrovnalosti a vratky v OPIS pri zdrojoch EÚ koncom júna dosiahli 1,93 mil. eur (0,31 % z objemu čerpania) a pri spolufinancovaní z rozpočtu štátu 339,03 tis. eur (0,32 %). Oproti záveru mája sa nezrovnalosti a vratky nezmenili.

V programe podľa stavu k 30. júnu zostáva do konca tohto roka využiť zo zdrojov EÚ ešte 222,93 mil. eur, čiže 26,43 % z celkovej alokácie. Ide o peniaze zo záväzku na rok 2013. Na spolufinancovanie projektov do konca roka treba použiť ešte 34,81 mil. eur, teda 24,63 % zo záväzku.

V prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb v rámci OPIS bolo zo zdrojov EÚ ku koncu júna použitých 493,73 mil. eur (75,41 % zo záväzku) a zo štátneho rozpočtu 84,43 mil. eur (78,13 %). V prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry sa z európskych peňazí vyčerpalo 102,56 mil. eur (69,98 %) a z domácich zdrojov 17,78 mil. eur (68,89 %). V prioritnej osi 3 Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu sa z rozpočtu EÚ minulo 251,88 tis. eur a štát prispel sumou 44,45 tis. eur (v oboch prípadoch po 2,25 %). V prioritnej osi 4 Technická pomoc išlo z prostriedkov EÚ 24,13 mil. eur (77,64 %) a zo štátneho rozpočtu 4,26 mil. eur (77,64 %).

Ciele OPIS vychádzajú z vízie dlhodobého hospodárskeho a sociálneho rozvoja Slovenska. Tá je v Národnom strategickom referenčnom rámci (NSRR) formulovaná ako celková konvergencia ekonomiky SR priemeru pôvodnej EÚ-15 cestou trvalo udržateľného rozvoja. Riadiacim orgánom programu je Úrad vlády SR, sprostredkovateľskými orgánmi je ministerstvo financií pre prioritné osi 1 a 3, ministerstvo kultúry pre prioritnú os 2. Spomedzi jedenástich programov v NSRR je OPIS podľa podielu čerpania zdrojov EÚ na štvrtom mieste a podľa objemu na šiestom.