Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 26.11.2015

Nový portál kultúrneho dedičstva Slovakiana.sk je na svete!


Nový portál kultúrneho dedičstva Slovakiana.sk je na svete!

slovakiana


Dobrodružné objavovanie kultúrneho dedičstva Slovenska začína práve dnes! Objavujte viac ako milión zdigitalizovaných diel prostredníctvom portálu www.slovakiana.

Národné osvetové centrum dnes za účasti ministra kultúry Mareka Maďariča slávnostne predstavilo nový portál kultúrneho dedičstva Slovenska www.slovakiana.sk, ktorý na jednom mieste sprístupňuje širokej verejnosti výsledky digitalizačných projektov rezortu kultúry. Portál Slovakiana vznikol ako súčasť národného projektu Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra (CAIR) a už dnes je na ňom dostupných viac ako milión digitalizovaných kultúrnych objektov.
 
Národný projekt Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra (CAIR), realizovaný Národným osvetovým centrom, vytvoril centrálny systém rezortu kultúry, ktorý zabezpečuje evidenciu a prezentáciu kultúrneho dedičstva Slovenska. V prepojení s Centrálnym dátovým archívom (CDA) vznikla unikátna platforma pre pamäťové a fondové inštitúcie Slovenska na sprístupňovanie, evidovanie a dlhodobé archivovanie kultúrneho dedičstva Slovenska v digitálnej podobe. Súčasťou tejto platformy je novovybudovaný systém národných registrov (register kultúrnych objektov, register digitálnych objektov, register autorít, register digitalizácie, register autorských práv),  v ktorom sú zaradené všetky digitalizované objekty z digitalizačných projektov jednotlivých pamäťových a fondových inštitúcií (PFI) na základe kritérií nových jednotných metodík pre všetky zapojené subjekty rezortu kultúry a ktorý je nevyhnutný na poskytovanie elektronických služieb. Nepretržitá prevádzka centrálnych registrov a portálu Slovakiana vyžaduje aj modernú a robustnú infraštruktúru, ktorá bola vybudovaná v upravených priestoroch Národného osvetového centra a o ktorú sa stará tím špecialistov.
 
V rámci projektu CAIR sa vytvorilo aj Centrum pre autorské práva so službami určenými širokému spektru inštitúcií z oblasti kultúry. Toto centrum predstavuje odborné zázemie pre právnu ochranu jednotlivých kultúrnych objektov s možnosťou ich ďalšieho použitia a pre sprístupnenie objektov prostredníctvom portálu Slovakiana.
 
Portál Slovakiana sprístupňuje výsledky digitalizácie kultúry širokej verejnosti. Už dnes je portál naplnený viac ako miliónom kultúrnych objektov v digitalizovanej podobe, čo predstavuje minimálne 30 % zdigitalizovaného obsahu z národných digitalizačných projektov. Slovakiana prináša unikátne elektronické služby a funkcionality pre verejnosť aj všetky PFI. Práve vďaka vybudovanej infraštruktúre ponúka Slovakiana aj rozšírené možnosti, ako napríklad objekty nielen vyhľadávať a prezerať si ich, ale aj sťahovať vo vysokom rozlíšení a následne využívať. Na portáli Slovakiana si návštevník vďaka funkciám personalizácie obsahu môže zo sprístupnených objektov vytvárať vlastné zbierky podľa svojich kritérií, diskutovať o nich s verejnosťou aj odborníkmi, zdieľať obsah, podávať návrhy na aktualizáciu alebo doplnenie obsahu, sledovať a byť informovaný o témach, ktoré ho zaujímajú. Všetky objekty nesú aj informáciu o ich dostupnosti z pohľadu ochrany autorských práv. Vďaka týmto funkcionalitám by sa Slovakiana postupom času mala stať nástrojom využívaným v oblasti e-learningu, ale napríklad aj v oblasti kreatívneho priemyslu. Ukážkou takéhoto využitia sú napríklad virtuálne prehliadky, ktoré už teraz možno na portáli Slovakiana nájsť. Slovakiana sa zároveň stáva národným agregátorom pre celoeurópsky portál kultúrneho dedičstva Europeana. 
 
Napĺňanie portálu Slovakiana obsahom a rozvoj jeho funkcionalít je živý proces a bude pod dohľadom kurátorov pokračovať aj po ukončení projektu. Snahou všetkých participujúcich subjektov je, aby sa Slovakiana stala portálom so zaujímavým obsahom pre širokú laickú aj odbornú verejnosť, ale aj zdrojom informácií a platformou na spoluprácu a propagáciu výsledkov práce odborníkov z oblasti kultúry. To všetko v súlade s vytváraním vedomostnej ekonomiky a nových služieb informačnej spoločnosti. Preto projekt v rámci trvalej udržateľnosti vytvára deväť nových vysoko špecializovaných pracovných miest.
 
Projekt Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra (CAIR) je jedným z národných projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritnej osi 2 „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúciía obnova ich národnej infraštruktúry“. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
 
Aktuálne informácie o projekte sú prezentované na webovom sídle www.nocka.sk, v sekcii štrukturálne fondy. Viac informácií o projektoch prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry nájdete na stránkach www.opis.gov.ska www.informatizacia.sk.
 
 
Realizátorom projektu CAIR je Národné osvetové centrum, celoslovenské odborno-metodické pracovisko pre kultúrno-osvetovú činnosť. Svojou činnosťou podporuje rozvoj kultúrnych, osvetových a umeleckých aktivít v miestnych a regionálnych podmienkach.
 
Národné osvetové centrum je organizátorom najstaršieho a najrozsiahlejšieho celoslovenského folklórneho festivalu Východná, najstaršej prehliadky neprofesionálnych divadiel Scénická žatva, celoslovenskej prehliadky v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín, je prevádzkovateľom multikultúrneho centra V-klub v Bratislave a v rámci Slovenského centra vizuálnych umení prevádzkuje aj výstavné priestory Domu umenia / Kunsthalle Bratislava.