Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 28.03.2013

Nová kvalita verejného obstarávania


Národný projekt Elektronické služby verejného obstarávania prináša úsporu času i nákladov

BRATISLAVA - Efektívnejší a transparentnejší proces verejného obstarávania, zníženie administratívnej náročnosti, kratšie lehoty a celkovo jednoduchšia komunikácia všetkých subjektov v rámci verejného obstarávania. To sú v skratke hlavné prínosy Národného projektu Elektronické služby verejného obstarávania, ktorý 26. marca 2013 na konferencii v hoteli Gate one  v Bratislave predstavil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). V programe okrem predsedníčky ÚVO Zity Táborskej vystúpili generálny riaditeľ Riadiaceho orgánu Operačného programu Informatizácia spoločnosti na Úrade vlády SR Norbert Molnár, manažér projektu Martin Dobrucký, zástupcovia dodávateľskej spoločnosti a ďalší.

Nový informačný systém ÚVO

V rámci národného projektu získava ÚVO úplne nové informačné systémy a aplikácie, ďalšie prechádzajú výraznou modernizáciou. Národný projekt pozostáva z dvoch vzájomne sa podporujúcich a previazaných častí. Prvá zahŕňa vybudovanie webového sídla/publikačného portálu ÚVO podporovaného sofistikovanými systémami zberu a centrálneho spracovania údajov. Publikačný portál úradu sa tak stáva plnohodnotným portálom s inteligentnými formulármi na zber údajov vo verejnom obstarávaní, publikačným miestom pre elektronické dokumenty s bohatou podporou vyhľadávania a s časovo neobmedzeným prístupom. Tým sa urýchľuje celý proces komunikácie s úradom, skracujú sa lehoty na vybavovanie žiadostí a zvyšuje sa transparentnosť verejného obstarávania.
Z pohľadu uchádzača vo verejnom obstarávaní znamená nový publikačný portál predovšetkým jednoduchú orientáciu vo verejných obstarávaniach. Na jednom mieste tu získa všetky potrebné informácie - od oznámení z Vestníka verejného obstarávania, cezrozhodnutia o námietkach až po závery z kontrol či metodické usmernenia. Nová funkcia „Zaostrené na zákazky“ prináša vyhľadávanie podľa obsahu (fulltext) v prebiehajúcich zákazkách.
Verejný obstarávateľ zasa získava nástroj na administráciu vybraných odborne spôsobilých osôb či prehľad všetkých verejných obstarávaní realizovaných prostredníctvom nich a automatizáciu  zasielania oznámení Úradu pre úradné publikácie Európskej únie a do národného Vestníka verejného obstarávania.
Z pohľadu samotného ÚVO je veľkým prínosom zvýšenie efektivity práce. „Celý proces spracovania informácií - od zberu údajov až po ich publikovanie sa stáva automatizovaným. Prepojenie a inovácia systémov zároveň umožňujú správu dát v súvislostiach, čo prináša úsporu času i nákladov,“ uviedla predsedníčka ÚVO Zita Táborská.

Inovovaný systém pre Elektronické verejné obstarávanie

Druhou dôležitou časťou národného projektu je dobudovanie, rozšírenie a inovácia Informačného systému Elektronické verejné obstarávanie (IS EVO), ktorý slúži na elektronické zadávanie zákaziek verejnými obstarávateľmi a obstarávateľmi. Inovovaný IS EVO zavádza štandardizáciu postupov do zadávania zákaziek, čo výrazne zefektívňuje procesy v rámci obstarávaní.
Vďaka národnému projektu sa elektronická forma zadávania rozširuje na všetky postupy zadávania zákaziek. Systém umožňuje elektronické zadávanie zákaziek v rámci verejnej súťaže, užšej súťaže, rokovacieho konania so zverejnením, s využitím dynamického nákupného a kvalifikačného systému. Podporované je zadávanie nadlimitných, podlimitných a podprahových zákaziek. Modul pre samostatné eAukcie umožňuje využitie systému EVO pri zákazkách s nízkou hodnotou a tiež pri zadávaní zákaziek v listinnej forme. Nový modul eAukcie na najnižšiu cenu zjednodušuje prácu pri nastavovaní a  realizácii eAukcií v systéme EVO.
Pre záujemcov a uchádzačov vo verejnom obstarávaní znamená inovovaný systém EVO predovšetkým minimalizáciu administratívnej náročnosti, nakoľko tu nájdu všetky požadované informácie v potrebnom čase. Vybavenie otázok  medzi verejnými obstarávateľmi a uchádzačmi urýchľuje aj nový komunikačný modul. Vyššiu bezpečnosť a dôveryhodnosť predkladania ponúk zasa prináša nový systém šifrovania a logovania.
 
Národný projekt Elektronické služby verejného obstarávania sa realizuje v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritnej osi č. 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb. Celkové oprávnené výdavky na národný projekt predstavujú 3 483 042 € a jeho ukončenie je naplánované do 31. 12. 2013.
 
Základné údaje o Národnom projekte Elektronické služby verejného obstarávania:
Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Predloženie žiadosti: 22. 12. 2009
Schválenie žiadosti: 21. 04. 2010
Kód: OPIS-2009/1.1/20-NP
  
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012001801
Poskytovateľ: Úrad vlády SR ako Riadiaci orgán pre OPIS, MF SR ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS
Prijímateľ: Úrad pre verejné obstarávanie
Podpísanie zmluvy: 14. 06. 2010
Účinnosť zmluvy: 16. 06. 2010
Termín ukončenia projektu: 31. 12. 2013
Celkové oprávnené výdavky: 3 483 042 €