Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 16.04.2015

Národný projekt: Elektronický preukaz poistenca


Národný projekt: Elektronický preukaz poistenca

zverejnenie písomného vyzvania - 16.04.2015
uzávierka písomného vyzvania - 17.07.2015
 
Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Elektronický preukaz poistenca", kód: OPIS-2015/1.1/80-NP. Projekt má prispieť k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej úrovni.
 
„Elektronický preukaz poistenca“ bude slúžiť ako identifikačný a autentifikačný prostriedok poistenca pre využívanie elektronických služieb zdravotníctva. Elektronický preukaz poistenca by mal plne nahradiť súčasný preukaz poistenca a Európsky preukaz zdravotného poistenia. Nový preukaz bude použiteľný vo všetkých zdravotníckych zariadeniach (nemocnice, ordinácie praktických lekárov a pod.) a poistencovi zároveň umožní prístup k údajom v elektronickej zdravotnej knižke.
 
Celková maximálna suma vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 39 800 000 EUR.
Dátum uzávierky písomného vyzvania na národný projekt je 17.07.2015. Písomné vyzvanie na národný projekt je spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na stránkach www.informatizacia.sk, www.opis.gov.ska www.nsrr.sk. Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.