Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 15.02.2016

Najväčší slovenský digitalizačný projekt pokračuje ďalej


Národný projekt Digitálna audiovízia zameraný na systematickú digitalizáciu a digitálne reštaurovanie audiovizuálnych diel, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov realizoval Slovenský filmový ústav (SFÚ) spolu s partnerom Rozhlasom a televíziou Slovenska (RTVS) od roku 2011. Podporený bol zo štrukturálnych fondov Európskej únie a vďaka nemu sa podarilo na Slovensku vybudovať dve digitalizačné pracoviská, spustila sa digitalizácia slovenského audiovizuálneho dedičstva a boli vytvorené základy pre budúcnosť slovenskej audiovízie v novej digitálnej ére. Tento najväčší digitalizačný projekt v oblasti audiovízie na Slovensku bol ukončený 30. novembra 2015, od 1. decembra 2015 je v udržateľnosti do polovice roka 2020. Novovybudované digitalizačné pracovisko SFÚ v suterénnych priestoroch bratislavského Kina Lumière je vybavené najmodernejšími technológiami v súlade so súčasnými požiadavkami filmových archívov a distribučných kanálov pre audiovizuálne diela a od svojho otvorenia v júni 2014 realizuje digitalizáciu a digitálne reštaurovanie filmov. Vďaka projektu digitálnej audiovízie SFÚ zdigitalizoval 1 001 kultúrnych objektov, z toho 600 objektov tvoria spravodajské filmy, 198 animované, 158 dokumentárne a 45 hrané filmy. Ide o diela z archívnych zbierok SFÚ, ktoré sú významným dobovým svedectvom a tvoria základ slovenského audiovizuálneho dedičstva. Celkovo to predstavuje 900 km filmového materiálu a všetky zdigitalizované a zreštaurované diela budú dostupné na DCP nosičoch pre kiná. RTVS vo svojom vybudovanom digitalizačnom pracovisku zdigitalizoval celkovo 60 649 kultúrnych objektov, z čoho až 51 799 tvoria audio-objekty a 8 850 video-objekty. Kľúčovou pre digitalizáciu kultúrnych objektov SFÚ je aj spracovanie a odborný popis audiovizuálií a ich nosičov, a tiež ich sprievodných dokumentov. Ide o tvorbu, revíziu a modifikáciu popisných metadát, ktoré sú spracovávané softvérovými prostriedkami informačného systému SK CINEMA. Za uplynulý rok bol celkový počet modifikácií všetkých databázových záznamov 160 569, pričom toto číslo zahŕňa aj vytvorenie 31 472 nových databázových záznamov. Tiež bolo vytvorených 15 344 skenov sprievodnej dokumentácie k audiovizuálnym dielam. Národný projekt Digitálna audiovízia bol súčasťou Stratégie rozvoja pamäťových a fondových inštitúcií a obnovy ich národnej infraštruktúry rezortu kultúry a súčasťou zoznamu národných projektov v Operačnom programe Informatizácia spoločnosti – Prioritná os 2 (OPIS PO2). Jeho cieľom bolo vybudovať dve špecializované digitalizačné pracoviská a zdigitalizovať minimálne 58 700 audiovizuálnych kultúrnych objektov, z čoho 1 000 filmových objektov mal zdigitalizovať SFÚ, 57 700 zvukových a zvukovo-obrazových objektov RTVS. Tieto parametre boli prekročené v objeme 105,02 percent. Prostriedky na realizáciu projektu čerpal SFÚ zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Pôvodná výška nenávratného finančného príspevku vo výške 24 089 940,37 eur bola v októbri 2015 upravená na 20 883 676,22 eur, z toho SFÚ 13 221 891,76 eur a RTVS 7 661 784, 46 eur. Na podporu projektu sa v minulom roku realizovala aj audiovizuálna zvučka, ktorá vychádza z pôvodnej zvučky Viktora Kubala z roku 1969, jej režisérom je Juraj Johanides.