Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 07.12.2015

MV SR ukončilo projekt - Elektronické služby centrálnej ohlasovne


Elektronickými službami hlásenia pobytu spustilo ministerstvo vnútra 1. januára 2014 elektronickú komunikáciu s úradmi. Držitelia občianskych preukazov s čipom mohli začať využívať  elektronické služby z agendy hlásenia na trvalý a prechodný pobyt. Ponuka  sa v júli 2015 rozšírila o špecializované služby hlásenia trvalého či prechodného pobytu za inú osobu na základe splnomocnenia a takisto možnosť podávať podnety na zrušenie oboch foriem pobytu. Zmeny sa automaticky prejavia v Registri fyzických osôb či matričných evidenciách.
      Prostredie pre elektronické hlásenie pobytu je teda pripravené. Automatizácia e-služieb centrálnej ohlasovne v značnej miere závisí od elektronických služieb katastra nehnuteľností. Ministerstvo vnútra preto v spolupráci s Úradom geodézie, kartografie a katastra SR pripravuje riešenie, aby aj za súčasného stavu informačného systému katastra (plne funkčná prevádzka systému bude k dispozícii v roku 2017) bolo možné elektronicky vybaviť maximálne množstvo životných udalostí.
      Ku všetkým sprístupneným službám ministerstvo vnútra publikuje podrobné popisy, používateľskú príručku, vrátane scenárov riešenia každej zvolenej životnej situácie.
      Na portáli Elektronické služby MV SR https://portal.minv.sk/ sa občania  jednoducho dostanú ku všetkým potrebným údajom, vrátane informácií o tom, ktoré inštitúcie a s akým cieľom je potrebné navštíviť. Elektronický spôsob vybavovania podaní ušetrí v porovnaní s klasickou osobnou návštevou ohlasovne veľa času.
      Občan elektronickou službou predpísaným postupom  vyplní a autorizuje podanie, pričom môže priebeh vybavovania sledovať vo svojej  elektronickej schránke na portáli www.slovensko.sk, do ktorej mu doručia aj informáciu o vybavení či  zamietnutí podania.  Predpokladom pre vybavenie podaní elektronickým spôsobom je mať aktivovaný občiansky preukaz  s čipom a so zaručeným elektronickým podpisom.