Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 24.04.2015

Moderné digitalizačné pracovisko Slovenského filmového ústavu sa predstaví filmárom


Moderné digitalizačné pracovisko Slovenského filmového ústavu (SFÚ) v suterénnych priestoroch bratislavského Kina Lumière je vybavené najmodernejšími technológiami. Od svojho otvorenia v júni 2014 realizuje digitalizáciu a digitálne reštaurovanie filmov, jeho vznikom vstúpila slovenská kinematografia v čase digitálneho kina do novej éry. Digitalizačné pracovisko je súčasťou národného projektu Digitálna audiovízia, podporeného zo štrukturálnych fondov Európskej únie - Operačného programu Informatizácia spoločnosti.
 
Vybudovanie moderného digitalizačného pracoviska SFÚ patrí k hlavným aktivitám národného projektu Digitálna audiovízia. Jeho výstavba sa začala v druhej polovici roka 2013, v pilotnej prevádzke bolo spustené v prvom štvrťroku 2014. Na jeho plnú prevádzku boli zaškolení pracovníci, ktorí sa od júna 2014 podieľajú v trojzmennej prevádzke na celom procese digitalizácie a digitálnom reštaurovaní filmov. Súčasťou digitalizačného pracoviska SFÚ sú výkonný archívny obrazový filmový skener a prepis zvuku,stanice na digitálnu retuš obrazu a zvuku, digitálne strižne, filmová a digitálna projekcia so zariadeniami na farebné  korekcie, pracovisko prezervačných činností a filmová čistička, miestnosť pre media asset management a operatívne dátové úložisko,“hovorí Martina Polčíková, hlavná projektová manažérka národného projektu Digitálna audiovízia.
 
Digitalizačné pracovisko je vybavené najmodernejšími technológiami, ktoré sú v súlade sosúčasnými požiadavkami filmových archívov a distribučných kanálov pre audiovizuálne diela. Od jeho otvorenia v júni 2014 sa na vysokej technologickej úrovni na pracovisku realizuje konverzia filmových titulov a reštaurovanie obrazovej a zvukovej časti vybraných diel a ďalšie činnosti. Na pracovisku sa digitalizujú slovenské hrané, dokumentárne, animované a spravodajské filmy z archívnych zbierok SFÚ, ktoré sú významným dobovým svedectvom. V súčasnosti má SFÚ zdigitalizovaných 579 filmových objektov v rozlíšení 2K, z nich je 535 spravodajských materiálov, 12 hraných, 2 dokumentárne a 30 animovaných.
 
Významnou udalosťou z hľadiska prezentácie výstupov z digitalizačného pracoviska bolo uvedenie zreštaurovaného a zdigitalizovaného celovečerného filmu režiséra Miloslava LutheraChodník cez Dunaj (1989), ktorý bol v novej verzii po prvýkrát slávnostne uvedený na nedávnom 22. MFF Febiofest za účasti tvorcov. Tento tragický príbeh z obdobia po vzniku vojnovej Slovenskej republiky a Protektorátu Čechy a Morava, ktorý hovorí o osudoch dvoch priateľov, Slováka a Čecha, obvinených gestapom zo sabotáže a donútených k úteku cez hranice, sa premietal v sekcii Pocty pri príležitosti tohtoročného životného jubilea režiséra. Miloslav Luther bol s novou podobou filmu mimoriadne spokojný. ´Reštaurovaný´ obraz i zvuk si zachoval a potvrdil poetiku nášho filmu, preto chválim všetkých, ktorí na digitalizácii pracovali, prípadne sa o ňu pričinili. Aj touto aktivitou potvrdzuje Slovenský filmový ústav svoju profesionalitu a mimoriadnu dôležitosť. Pri digitalizácii by mala byť prítomnosť tvorcov nediskutovateľnou podmienkou, minimálne kameramana filmu, nakoľko pri každom reštaurovaní umeleckého diela hrozí pokušenie vylepšiť formálnu stránku podľa osobného či trendového vkusu, bez ohľadu na pôvodný zámer tvorcov, ich autorské práva, či požadovanú jednotu obsahu a formy.“
 
Pri reštaurovaní archívnych titulov sa na digitalizačnom pracovisku SFÚ dbá predovšetkým na zachovanie zhody s originálnym filmom. Pracovníci SFÚ na tom spolupracujú priamo s kameramanmi, ktorých zastrešuje Asociácia slovenských kameramanov (ASK). Na reštaurovaní filmu Chodník cez Dunaj sa podieľal jeho kameraman Vladimír Holloš. „Prítomnosť kameramana v procese reštaurovaniafilmov považujem za nezastupiteľnú, pretože len kameraman a režisér boli tvorcami výtvarného riešenia filmu, žili v dobe, kedy film vznikal, a keď sa už tvorcovia filmunemôžu zúčastniť na reštaurovaní, mal by ich zastúpiťkameraman z ich generácie.“Náročné na reštaurovaní podľa neho bolo osvojenie si možností, aké toto moderné technické zariadenie poskytuje, a následne nedať sa zviesť týmito možnosťami na úkor pôvodného výtvarného riešenia filmu. Pôvodná negatívna surovina i jej spracovanie mali určité charakteristické danostia digitálna technológia nám umožňuje pohyb v každom smere,či už v oblasti farebnosti, tonalite, prekreslení tónov v pod alebo preexpozícii. Môžempovedať, že kvalita výslednej kópie je výborná, nad moje očakávania.“ 
 
Digitalizačné pracovisko SFÚ je komplexným funkčným a systémovým celkom s priamymi väzbami na celý proces uchovávania a sprístupňovania audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky. Jeho vybudovaním sa Slovenský filmový ústav zaradil medzi moderné európske filmové archívy,ako sú napríklad British Film Institute, Deutsches Filminstitut alebo filmový archív v Bologni či v Paríži, ktoré sú schopné filmové dedičstvo prostredníctvom digitalizácie priniesť do digitálneho kina. Jeho slávnostného otvorenia 18. júna 2014 sa zúčastnil aj minister kultúry Marek Maďarič, ktorý v tejto súvislosti pre mesačník o filmovom dianí na Slovensku Film.sk povedal: „Najhlavnejším prínosom digitalizácie je záchrana kultúrneho dedičstva pre budúcnosť a jeho sprostredkovanie ďalším generáciám. Vybudo­vanie špičkového digitalizačného pracoviska SFÚ umožní kvantitatívny aj kvalitatívny skok pri obnove audiovizuálnych diel a tým sa hodnotné diela stanú dostupnejšími pre širokú verejnosť.“

Národný projekt Digitálna audiovízia je súčasťou Stratégie rozvoja pamäťových a fondových inštitúcií a obnovy ich národnej infraštruktúry rezortu kultúry a súčasťou zoznamu národných projektov v Operačnom programe Informatizácia spoločnosti – Prioritná os 2 (OPIS PO2).Je zameraný na systematickú digitalizáciu a digitálne reštaurovanie audiovizuálnych diel, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov. Ide o najväčší digitalizačný projekt v oblasti audiovízie na Slovensku. Jeho hlavným cieľom je digitalizácia slovenského audiovizuálneho dedičstva.
 
Slovenský filmový ústav realizuje národný projekt Digitálna audiovízia s partnerom Rozhlasom a televíziou Slovenska (RTVS) od roku 2011. Jeho cieľom je vybudovať dve špecializované digitalizačné pracoviská a zdigitalizovať minimálne 58 700 audiovizuálnych kultúrnych objektov, z čoho 1 000 filmových objektov zdigitalizuje SFÚ, 57 700 zvukových a zvukovo-obrazových objektov zdigitalizuje RTVS. Prostriedky na jeho realizáciu čerpá SFÚ zo štrukturálnych fondov Európskej únie, zmluvu o nenávratný finančný príspevok podpísal s Ministerstvom kultúry SR dňa 6. marca 2012 v sume 24 089 940,37 eur (z toho SFÚ – 15 439 576,48 eur a RTVS – 8 650 363,89 eur). V roku 2014 sa uskutočnila významná zmena z hľadiska rozpočtu projektu, ktorá nastala pri realokácii finančných prostriedkov za partnera projektu – Rozhlasu a televízie Slovenska. Výška nenávratného finančného príspevku bola upravená dňa 19. augusta 2014 na 22 034 777,28 EUR (z toho SFÚ –14 094 023,50 EUR a RTVS – 7 940 753,78 EUR). SFÚ tak znížil pôvodný rozpočet o 3 296,18 EUR a Rozhlas a televízia Slovenska o 496 704,63 EUR.
 
Zdroj:SFÚ

Autor fotografii: Michal Maršálek - Fotoarchív SFÚ

Fotogaléria