Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 21.09.2015

Ministerstvo financií zjednocuje tvorbu architektúry verejnej správy


Ministerstvo financií SR pripravilo materiál, ktorý sa týka postupu zavedenia architektúry verejnej správy v SR.

Úlohou verejnej správy je predovšetkým zabezpečiť poskytovanie služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie a zároveň zabezpečiť správne a efektívne fungovanie štátu. Realizácia týchto uvedených úloh je v súčasnosti vo veľkom rozsahu ovplyvňovaná informačno-komunikačnými technológiami.

Využitie architektúry verejnej správy je jedným z kľúčových nástrojov, ktorý zameriava tieto technológie na jej potreby a poskytuje prostriedky na efektívne riadenie a kontrolu. Predstavuje jasne definovanú štruktúru organizácie umožňujúcu komplexne dokumentovať, modelovať a analyzovať verejnú správu vo všetkých jej úrovniach a zároveň plánovať zmeny, ktoré môžu vyplynúť z rôznych reformných zámerov.

Cieľom uvedeného materiálu je všeobecne informovať o spôsobe budovania architektonickej schopnosti vo verejnej správe, ktorú zastrešuje ako súčasť zložky ministerstva architektonická kancelária verejnej správy. Činnosti tejto kancelárie sa týkajú najmä oblasti metodickej podpory, realizácie architektúry verejnej správy SR ako aj oblasti zabezpečenia podpory projektov eGovernmentu. Zámerom je najmä dodržiavanie systematického a metodického prístupu pri tvorbe a podpore architektúry verejnej správy. 

Ministerstvo financií SR v tejto súvislosti organizuje pre zástupcov z jednotlivých rezortov teoretické a praktické školenia. Tí sú oboznamovaní s tvorbou segmentových architektúr na úrovni jednotlivých orgánov štátnej správy a samosprávy. Hlavným cieľom organizovania týchto školení je zabezpečenie odborných kapacít pri zavádzaní architektúry verejnej správy do praxe v rámci jednotlivých rezortov.

Materiál Informácia o postupe zavedenia architektúry verejnej správy v SR nájdete tu.