Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 02.07.2015

Ministerstvo financií SR podpísalo zmluvu na národný projekt Konsolidácia IKT nástrojov Ministerstva kultúry SR a podriadených inštitúcií


Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), uzavrelo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na zrealizovanie aktivít národného projektu Konsolidácia IKT nástrojov Ministerstva kultúry SR a podriadených inštitúcií.

V rámci projektu dôjde hlavne k vybudovaniu jednotného hardvérového a softvérového prostredia ministerstva kultúry (a tridsiatich podriadených inštitúcií) pre integráciu informačného systému rezortu kultúry s Ústredným portálom verejnej správy (www.slovensko.sk) a dátovými schránkami. Taktiež ide o zosúladenie s informačným systémom centrálneho elektronického priečinka pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru (čo sa v praxi využíva pri dočasnom alebo trvalom vývoze kultúrnej pamiatky, zbierkového predmetu, historických knižničných dokumentov a predmetov kultúrnej hodnoty).

Zmluva bola 25.júna 2015 zverejnená podľa § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv, ktorý prevádzkuje Úrad vlády SR a nadobúda účinnosť dňa 26.júna 2015.
Výška nenávratného finančného príspevku je 5 982 528,04 eur.

Ďalšie informácie o projekte nájdete TU.