Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 10.12.2015

MF SR navrhuje zaviesť nové štandardy do štátneho IT sektora


Zaviesť medzinárodné štandardy, metodiky a referenčné rámce, ktoré sú všeobecne akceptované a používané v informačných technológiách do štátneho IT je predmetom legislatívneho zámeru zákona o výkone správy v oblasti informačných technológii verejnej správy, ktorý Ministerstvo financií SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Ide o zásadnú systémovú zmenu, keďže nová právna úprava by mala nahradiť doteraz platný zákon o informačných systémoch verejnej správy z roku 2006. Tento bol síce viackrát novelizovaný, avšak jeho základná štruktúra a východiská zostali nezmenené.

Cieľom tohto zámeru je definovať postupy na efektívnejšie riadenie a správu štátneho IT vo všetkých fázach životného cyklu informačného systému - od jeho plánovania, definovania cieľov, cez riadenie implementácie, až po prevádzku a servis vrátane monitorovania a hodnotenia dosiahnutých cieľov.

Samotný návrh zákona Ministerstvo financií SR predpokladá vypracovať v priebehu roku 2016 v spolupráci s odbornou IT komunitou.