Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 02.11.2015

Kybernetická bezpečnosť zaradená do programu jesenného kongresu ITAPA 2015


Vzhľadom na zvýšený záujem verejnosti a účastníkov konferencie o informácie týkajúce sa aktuálneho diania v oblasti kybernetickej bezpečnosti bol do programu jesenného kongresu ITAPA 2015 zaradený príspevok o novoprijatej Koncepcii kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky. Účasť potvrdil zástupca Národného bezpečnostného úradu Mgr. Mário Italy, ktorý sa tejto téme bude venovať druhý deň konferencie.Viac informácií nájdete v programe Kongresu

Úrad vlády Slovenskej republiky vo februári 2015 predložil do legislatívneho procesu Koncepciu kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020 (ďalej ako „Koncepcia“). Koncepcia bola po dlhom a náročnom legislatívnom procese a po vysporiadaní všetkých pripomienok (95 pripomienok z toho 52 zásadných) 17. júna 2015  schválená vládou Slovenskej republiky. Prijatím tejto koncepcie boli stanovené vízie a priority Slovenskej republiky, ktoré zabezpečia kybernetickú bezpečnosť v krajine. Predloženú koncepciu treba chápať ako „základný kameň“, ako základný a východiskový dokument pre následnú tvorbu právnych predpisov, štandardov, metodických pokynov, pravidiel, bezpečnostných politík a iných nástrojov potrebných k zaisteniu ochrany a obrany národného kybernetického priestoru. Koncepcia navrhuje prijať a prioritne riešiť sedem kľúčových opatrení, ktorých realizácia bude konkretizovaná do vecného, časového a finančného plánu v podobe Akčného plánu realizácie Koncepcie. O akých sedem kľúčových opatrení ide? Aké sú aktuálne úlohy, ktoré vyplývajú z Koncepcie?