Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 31.01.2014

Ku koncu roka bolo zdigitalizovaných takmer 724 tisíc objektov


Vo štvrtok 30.januára 2014 sa v priestoroch hotela Bôrik konal seminár určený pre prijímateľov prioritnej osi 2 Operačného programu Informatizácia spoločnosti, ktorého organizátorom bol Riadiaci orgán OPIS sídliaci na Úrade vlády SR v spolupráci so Sprostredkovateľským orgánom z Ministerstva kultúry SR. Prioritná os 2 operačného programu je zameraná na digitalizáciu a zachovanie nášho národného a kultúrneho dedičstva.

V úvode seminára zástupcovia Sprostredkovateľského orgánu informovali, že ku koncu minulého roka bolo zdigitalizovaných 723 922 objektov, čím merateľný ukazovateľ prekročil  hranicu 23 %. Zámerom seminára bolo nielen zhrnutie doterajších zrealizovaných činností, ale najmä objasnenie nových pravidiel a zmien vo finančnom riadení, ktoré nadobudnú účinnosť už od 1. februára 2014. V rámci zmien finančného riadenia prichádza k skráteniu lehôt v rámci toku žiadostí a platieb, ale aj k sprísneným pravidlám pri ich sledovaní. Skracujú sa najmä lehoty zúčtovávania zálohových platieb a sprísňuje sa evidencia ich poskytovania a sledovania. Ak tieto nové pravidlá prijímatelia nedodržia, definitívne sa im bude nenávratný finančný príspevok krátiť. Od začiatku februára sa zefektívni a zrýchli aj systém kontroly verejného obstarávania – prijímatelia budú kompletnú dokumentáciu predkladať priamo na Riadiaci orgán OPIS a nie prostredníctvom SORO, ako to bolo doteraz.

Prijímatelia sa na seminári oboznámili aj zo zoznamom najčastejších pochybení v systéme riadenia projektov. Počas kontroly verejného obstarávania boli zistené chyby, medzi ktoré patria  najmä:  nedostatočný výpočet predpokladanej hodnoty zákazky, nedostatky vo vyhodnocovaní podmienok účasti, ktoré neboli v súlade s požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch, resp. nekompletná dokumentácia. Tieto nedostatky a následné dožiadavanie dokumentácie spôsobujú zbytočné časové straty. Veľký záujem vzbudili praktické skúsenosti a odporúčania zástupcov OPISu počas diskusného panelu. Žiadatelia sa dozvedeli, ktorých ďalších chýb by sa mali v budúcnosti vyvarovať – ide napríklad o nesprávne či neúplné účtovné doklady alebo matematický nesúlad medzi deklarovanými a reálnymi výdavkami, ale aj ako vypočítavať predpokladanú hodnotu zákazky a pod.