Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 30.05.2013

Konferencia OPIS 2013 zaujala verejnosť svojou pestrosťou


Na jarnej Konferencii OPIS 2013 boli prediskutované témy spustenia elektronických služieb, prekážok v čerpaní, zložitých procesov verejného obstarávania, ale aj prínosy najzaujímavejších projektov a zákon o eGovernmente.

„Máme ťažkosti a hrozí nám prepadnutie prostriedkov aj tento rok“ oznámil verejnosti digitálny líder a štátny tajomník MF SR Peter Pellegrini. Ako ďalej uviedol „tí pracovníci ktorí sa OPISOm zaoberajú, hľadajú a pripravujú nepretržite ďalsie projekty a nové riešenia“. Jedným z projektov, ktoré uviedol, je aj digitalizácia vzdelávacieho procesu pre deti od materských cez základné až po stredné školy tak, aby sa odstránila sociálna nerovnosť prístupu detí k IKT.

Intenzívne nasadenie zodpovedných pracovníkov potvrdil aj generálny riaditeľ Riadiaceho orgnáru Operačného programu Informatizácia spoločnosti Norbert Molnár, ktorý dodal: „Nerealizujeme žiadne rýchlokvasené projekty. Všetko v prípravnej aj realizačnej fáze detailne konzultujeme s Európskou komisiou s cieľom dosiahnuť čo najväčší úžitok pre občanov."

Konferencia sa konala v deň, kedy bol vládou SR schválený nový zákon o eGovernmente. Jeho cieľom je umožniť elektronickú komunikáciu medzi občanmi a inštitúciami tak, aby nevznikali zbytočné byrokratické prekážky, a aby občania nemuseli behať z jednej inštitúcie do druhej. Taktiež sa výrazne skráti doba získania informácie, ktorú občan potrebuje. eGovernment počíta aj s vytvorených tzv. elektronických schránok. Ide o také úložisko oficiálnych dokumentov, prostredníctvom ktorých si obyvatelia tieto dokumenty budú môcť vyzdvihnúť v pohodlí svojho domova. 
Veľmi úzko s eGovernmentom súvisí aj iniciatíva eDemokracie a open Data, ktorú predstavil splnomocnenc vlády SR pre občiansku spoločnosť Filip Vagač spolu s generálnym riaditeľom RO OPIS Norbertom Molnárom. Slovensko sa touto aktivitou pridáva medzi lídrov, ktorí otvárajú svoje verejné dáta obyvateľom, akými sú Veľká Británia, Dánsko, Holandsko či Švédsko.

Sprostredkovateľské orgány pre Operačný program Informatizácia spoločnosti informovali o postupe a jednotlivých fázach ich projektov a celých procesov. Fungujúcimi sú už služby, ktoré síce bežný občan ešte nevníma ako svoj benefit, ale výrazne nás posúvanú v elektronizácii smerom dopredu. Ide o projekty Úradu pre verejné obstarávanie, Štatistického úradu a Najvyššieho kontrolného úradu. V rámci digitalizácie nášho kultúrneho dedičstva je predovšetkým Múzeum SNP v Banskej Bystrici a Slovenská národná knižnica v Martine za polovicou, čo znamená, že čoskoro uzrú svetlo sveta rozličné artefakty, ktoré sa doteraz museli uchovávať v špecifických podmienkach. Samozrejme, len v digitálnej podobe.

Účastníkov konferencie zaujala aj informácia o progrese v projekte eHealth, a to najmä o elektronických zdravotných knižkách (elektronická zdravotná karta), ale aj o bezpečnosti databáz, ktoré budú zhromažďovať údaje o obyvateľoch ako o pacientoch spolu s ich presnou diagnostikou. Prezentácie projektu Ministerstva vnútra SR upriamili pozornosť najmä na vytváranie jednotlivých registrov, napr. register obyvateľstva, register adries, ktoré následne umožnia fungovanie 14 ďalších elektronických služieb pre obyvateľov, ale najmä pre samosprávy.

V rámci diskusií a okrúhleho stola sa veľký priestor venoval verejnému obstarávaniu a procesmi s tým spojenými. Odborníci z radov ministerstiev, mimovládnych organizácií, koncových prijímateľov finančných prostriedkov z programu OPIS sa zhodli na skutočnosti, že práve prieťahy vo verejnom obstarávaní vážne ohrozujú reálne naštartovanie projektov a v neposlednom rade aj čerpania peňazí. Môže sa stať, že časť prostriedkov nebudeme mať šancu použiť. Verejné obstarávanie mnohokrát definuje ako hlavný ukazovateľ najnižšiu cenu, čo napr. pri softvérových aplikáciách nie je práve najšťastnejšia voľba. Taktiež nedostatočne presne popísaný predmet zákazky zo strany verejných obstarávateľov komplikuje firmám tvorbu kvalitných ponúk a zbytočne naťahuje čas. Samotným projektom nepomáha ani fluktuácia v ich manažérskych a projektových tímoch na oboch stranách a ťažkopádnosť súčasnej legislatívy, ktorú pomôže vylepšiť práve vládou SR schválený zákon o eGovernmente.
Pozitívnou informáciou je spustenie Ústredného portálu verejnej správy – miesta, kam sa budú dať umiestniť všetky elektronické služby, ktoré vzišli z projektov. Na jednom mieste si teda obyvatelia budú môcť ponachádzať tie informácie z ich občianskeho života, resp. životnej situácie, ktoré potrebujú a budú môcť využívať aj princíp elektronickej služby ako takej.

Výraznou zmenou prejdú aj pravidlá týkajúce sa zhromažďovania osobných údajov v internetovom prostredí. Prísnejšie nariadenia budú nielen ohľadne uchovávania, ale predovšetkým toho, aké osobné informácie si od vás môže napr. internetový obchod vypýtať , kto bude zodpovedný, ak tieto citlivé osobné údaje uniknú alebo sa stratia a výrazne sa zvýšia aj pokuty za takéto činy.

foto: Andrej Kližan
Fotogaléria