Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu

Hodnotiace správy

Hodnotiace správy a ich výstupy boli spracované v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1083/2006, aktuálnou verziou Systému riadenia štrukturálnych a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, schváleným Plánom hodnotení Operačného programu Informatizácia spoločnosti na roky 2007 – 2013 a aktuálnymi Plánmi hodnotení na príslušný kalendárny rok. Jednotlivé výstupy hodnotení boli predmetom schvaľovania v Pracovnej skupine pre hodnotenie OPIS a výsledky sú priebežne predstavované na úrovni IDMV – Interného a dozorného monitorovacieho výboru OPIS, Monitorovacieho výboru pre Vedomostnú ekonomiku a Európskej komisii. Podrobné informácie o vykonávaní hodnotení sú pravidelnou súčasťou Výročných správ o vykonávaní Operačného programu Informatizácia spoločnosti a bežných správ k hodnoteniu operačného programu.

Ex ante hodnotenie Operačného programu Informatizácia spoločnosti na roky 2007 – 2013
Priebežné hodnotenia


Operatívne tematické
Operatívne Ad hoc

9476