Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 16.10.2012

Európska komisia schválila Výročnú Správu o vykonávaní OPIS za rok 2011


Dňa 11. októbra 2012 Európska komisia schválila Výročnú Správu o vykonávaní Operačného programu Informatizácia spoločnosti za rok 2011. Rozhodnutie Európskej komisie má pre ďalšie napredovanie a smerovanie pre operačný program veľký význam a dáva deliacu líniu, ktorá formálne schvaľuje doterajší pokrok v implementácii realizovaných projektov OPIS a dáva priestor pre ďalšie napredovanie operačného programu v súlade s jeho základnými cieľmi.

Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Informatizácia spoločnosti za rok 2011 sa zameriava na stav vo vykonávaní operačného programu od 01.01.2011 do 31.12.2011. Ponúka podrobný prehľad o realizácií operačného programu, dosiahnutých výsledkoch, o finančnej implementácii prograamu, o zmenách v kontexte realizácie operačného programu, o výsledkoch hodnotení aj o aktivitách v oblasti informovanosti a publicity.

Výročnú správu predložil Riadiaci orgán OPIS Európskej komisii v súlade s čl. 67 Nariadenia (ES) č.1083/2006 z 11.07.2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č.1260/1999.