Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 13.07.2015

Elektronické služby štátu majú úspech, využíva ich čoraz viac občanovDohodnutie termínu na dopravnom inšpektoráte cez internet je od jeho zavedenia, apríla tohto roku, najviac využívanou službou zo strany verejnosti. Za prvý polrok roku 2015 bolo cez portál www.slovensko.sk, ktorý je vstupnou bránou k elektronickým službám, odoslaných celkovo 115 354 podaní, spolu bolo zriadených takmer 5,46 mil. elektronických schránok, aktivovaných na doručovanie ich bolo viac ako 10-tisíc, pričom toto číslo neustále narastá. Obľúbené je najmä využívanie služieb dopravných evidencií, ktoré boli spustené síce až od apríla 2015, no ku koncu júna 2015 to bolo už 8 624 zrealizovaných žiadostí rôzneho druhu v tejto oblasti.

Väčšina projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti je tesne pred dokončením (OP IS). OP IS patrí k najdynamickejšie čerpajúcim operačným programom. Kým na začiatku roku 2012 mal čerpanie 9 percent, dnes s čerpaním cez 75 percent prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, je medzi štyrmi najlepšie čerpajúcimi operačnými programami. Zavedených je už viac ako 400 elektronických služieb verejnej správy, na konci tohto roka by mali pribudnúť ďalšie stovky.

Ministerstvo financií SR spustilo ďalšie kontroly na mieste k projektom, ktoré vstupujú do svojej záverečnej fázy. Ide o projekty Elektronická identifikačná karta, Elektronické služby národnej evidencie vozidiel, IS registra fyzických osôb a Elektronizácia služieb matriky. Cieľom kontrol je predovšetkým overiť stav dodania diela a funkčnosti elektronických služieb (penetračné testovanie), zistenie reálneho stavu projektu ako ja kontrola dodržiavania všeobecných zmluvných podmienok vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. OP IS projekty, ktoré tak doteraz neurobili, majú povinnosť predložiť oznámenie o plánovanom ukončení realizácie aktivít projektu do konca júla 2015.

Snahou Ministerstva financií SR je najmä úspešné ukončenie každého projektu OP IS či už po stránke technologickej a funkčnej, ako aj po stránke administratívnej. Ide o hlavnú náplň vykonávania kontrol na mieste, ktoré súvisia predovšetkým s blížiacim sa termínom uzatvorenia programového obdobia Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prostredníctvom ktorého sú jednotlivé projekty financované.