Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 25.10.2016

Digitálne múzeum. Čo s digitálnym obsahom múzeí


V dňoch 25. a 26. októbra 2016 sa v Múzeu Slovenského národného povstania, v priestoroch Pamätníka Slovenského národného povstania, Kapitulská 23, Banská Bystrica (v kinosále), bude konať odborná konferencia DIGITÁLNE MÚZEUM – Čo s digitálnym obsahom múzeí? .
Podujatie je organizované Múzeom Slovenského národného povstania v spolupráci so sekciou kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Hlavným zámerom konferencie je poskytnúť odbornej verejnosti (odborným pracovníkom múzeí), ako aj zástupcom zriaďovateľov a manažmentov múzeí informácie a podnety týkajúce sa nových foriem, metód a programov využívania digitálneho obsahu v základných odborných činnostiach múzeí vo vzťahu k efektívnemu a zmysluplnému uplatneniu rozsiahleho digitálneho fondu, ktorý vznikol v rámci realizácie národného projektu Digitálne múzeum (Operačný program Informatizácia spoločnosti – Prioritná os č. 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcii a obnova ich národnej infraštruktúry).
Program odbornej konferencie spolu s organizačnými pokynmi a informáciou o účastníckom poplatku nájdete na webovom sídle http://www.digitalnemuzeum.sk/. Zaregistrovať účasť Vašich zástupcov na podujatí je možné do 30. septembra 2016 na uvedenom webovom sídle alebo na elektronickej adrese martin.prazienka@muzeumsnp.sk.
Vzhľadom na skutočnosť, že súčasné metódy a ciele odborného spracovania a sprístupňovania odborných informácií o kultúrnom dedičstve vo svete smerujú k využívaniu informačných a komunikačných technológií a správna orientácia múzeí v možnostiach využívania svojho digitálneho obsahu je veľmi dôležitým predpokladom pre ďalšie kvalifikované ovplyvňovanie diania a vývoja v tejto oblasti, veríme, že Vás obsah pripravovanej odbornej konferencie osloví a zástupcovia Vašej organizácie sa na podujatí zúčastnia.