Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 07.12.2015

95% colných vyhlásení je realizovaných elektronicky


V súvislosti s končiacim sa obdobím Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) bola zo strany Ministerstva financií SR zrealizovaná kontrola na mieste spojená s ukončovaním projektu Centrálny elektronický priečinok (CEP). Prevádzkovateľom tohto nadrezortného projektu je Finančné riaditeľstvo SR a dodávateľom je spoločnosť DITEC, a. s.

Cieľom projektu je predovšetkým vytvoriť podmienky pre poskytovanie elektronických služieb v oblasti zahraničného obchodu. Slovensko sa prostredníctvom realizácie tohto projektu zaradilo medzi krajiny EÚ, ktoré koncept jednotného miesta pre agendy zahraničného obchodu (tzv. Single window for Customs) zaraďujú k svojim strategickým cieľom. Portál CEP začal naplno fungovať od konca júla 2015.

Projekt priniesol zmeny v procesoch colného konania pre subjekty, ktoré komunikujú s colnými úradmi elektronicky. Ide o agendy predbežných colných vyhlásení o vstupe, ako aj štandardného a zjednodušeného postupu v tranzite a vo vývoze. Pre subjekty to znamená zníženie administratívnej záťaže, zvýšenie transparentnosti podaní či formulárov využívaných v procesoch súvisiacich so zahraničným obchodom. Za obdobie od 20. júla 2015 do 30. novembra 2015 bolo prijatých 283 762 podaní a za rovnaké obdobie bolo 589 424 poskytnutých zásielok.

Subjekty môžu podávať žiadosti o licencie a povolenia, ako aj podávať colné vyhlásenia na jednom mieste elektronickou formou. Pomer papierových podaní je významne nižší (len 5%) voči elektronickým podaniam (95%). Prínosom realizácie projektu CEP je taktiež úspora na správnych poplatkoch.

V rámci ďalšieho rozvoja elektronických služieb pre oblasť agendy daní a ciel možno spomenúť, že od januára 2016 čakajú samotný portál finančnej správy ďalšie zmeny a to hlavne v podobe zavedenia obojsmernej komunikácie medzi finančnou správou a daňovými subjektmi.