Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 11.06.2015

Významný krok v procese sprístupňovania digitalizácie kultúrneho dedičstva verejnostiPrvý z workshopov k predprodukčnej prevádzke systému CAIR (Centrála aplikačná infraštruktúra a registratúra), na ktorom bola predstavená funkcionalita systému jeho užívateľom, Pamäťovým a fondovým inštitúciám, sa konal 4. 6. 2015 v priestoroch Národného osvetového centra v Bratislave.   
 
Workshopom predchádzalo predstavenie modulu Release 7 (R7), ktorý predprodukčnú prevádzku systému CAIR umožňuje. Ten bol predstavený 22. apríla na zasadnutí Pracovnej skupiny pre registre a autority národných projektov Centrálnej aplikačnej infraštruktúry a registratúry (CAIR) a Harmonizácie informačných systémov (HIS) Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) v prioritnej osi č.2 .
 
Release 7 informačného systému CAIR predstavuje významný pokrok v procese sprístupňovania digitalizovaného obsahu kultúrneho dedičstva Slovenska. Aj keď zatiaľ nie je určený pre širokú verejnosť, pretože neobsahuje kompletnú funkcionalitu, je už veľmi blízko tomu, ako sa bude celý systém vo finále správať. Finálna funkcionalita bude dopracovaná na základe spresnených vstupov od PFI (Pamäťové a fondové inštitúcie). V predprodukčnej prevádzke umožňuje modul R7 asistovane skupine užívateľov zo strany PFI otestovať vkladanie dát prostredníctvom Modulu pre expedíciu SIP (dodávaný v rámci projektu HIS), overiť viditeľnosť dát v systéme, vyskúšať si samotnú prácu so systémom. Následne majú PFI možnosť prácu so systémom pripomienkovať a využiť ešte priestor do systému zapracovať prípadné  zmeny z pohľadu používateľského komfortu ešte pred uzatvorením finálnej verzie systému CAIR.  
 
Nasadenie predprodukčnej prevádzky modulu R7 pre Pamäťové a fondové inštitúcie (PFI) rezortu kultúry umožňuje inštitúciám spravovať svoj obsah v národných registroch – Národnom registri autorít, Národnom registri autorských práv, Národnom registri kultúrnych objektov, Národnom registri digitálnych objektov. Nasadenie R7 IS CAIR prebieha od mája 2015. Pre všetky zúčastnené PFI organizuje Národné osvetové centrum (NOC) workshop o spôsobe používania R7, ako aj spôsoboch pripomienkovania. Koordináciu procesu predprodukčnej prevádzky R7 a odbornú asistenciu pre jednotlivé PFI  zabezpečujú odborní pracovníci NOC.
 
 
O projekte Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra (CAIR):
Projekt Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra je jedným z národných projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritnej osi 2 „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry“. Projekt CAIR buduje centrálny systém pre všetky inštitúcie v rezorte kultúry. V rámci tohto systému sa budujú registre digitalizovaných objektov kultúrneho dedičstva Slovenska a portál kultúry Slovakiana, na ktorom budú digitalizované objekty všetkých inštitúcií rezortu kultúry sprístupnené. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
 
Viac informácií o projekte:
http://www.nocka.sk/noc/strukturalne-fondy/projekt-cair
 http://opis.culture.gov.sk/