Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 23.10.2013

Usmernenie Prijímateľov k spôsobu predkladania dokumentácie z verejného obstarávania na administratívnu kontrolu verejného obstarávania


                               Z dôvodu pretrvávajúcich problémov pri predkladaní dokumentácie z verejného obstarávania, akým je hlavne doručovanie neúplnej a neusporiadanej dokumentácie upozorňujeme Prijímateľov na nasledovné ustanovenia, ktoré upravujú proces predkladanie dokumentácie na výkon administratívnej kontroly:                
 
Žiadame, aby súčasťou každej predkladanej dokumentácie na administratívnu kontrolu bol zoznam predkladanej dokumentácie, ktorý bude zohľadňovať odporúčaný rozsah dokumentácie zverejnený na webovom sídle RO OPIS v sekcii „dokumenty“. Pri predmetnom zozname dokumentácie treba zohľadniť použitý postup a finančný limit verejného obstarávania. V prípade ak Prijímateľ musí predložiť širšiu dokumentáciu ako určuje odporúčaný zoznam, tak dané doklady doplní do zoznamu dokumentácie, ktorý predloží spolu s dokumentáciou.
 
 Podľa číslovania zoznamu predkladanej dokumentácie budú očíslované a zoradené jednotlivé časti samotnej dokumentácie. Dokumentácia, ktorá nebude riadne zoradená a nebude spĺňať vyššie uvedené požiadavky bude Prijímateľovi vrátená na doplnenie. Vyššie uvedené nemá vplyv na kompetenciu RO OPIS požiadať o doplnenie dokumentácie aj v priebehu administratívnej kontroly verejného obstarávania.            
 
Z dôvodu urýchlenia procesu administratívnej kontroly na stupni ex-ante (pred vyhlásením verejného obstarávania) opätovne žiadame Prijímateľov, aby zasielali dokumentáciu aj v elektronickej podobe a to vo formáte: word, docx., rtf.. Pokiaľ mu veľkosť dokumentácie umožní, tak prostredníctvom elektronickej pošty, v opačnom prípade na dátovom nosiči (napr. CD).