Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 11.07.2016

Usmernenie k postupu pri aktivácii elektronických schránok


Podľa § 60 ods. 10 zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoEG”), „Správca modulu elektronických schránok aktivuje elektronickú schránku právnickej osoby a zapísanej organizačnej zložky zriadenú podľa odseku 9 1. augusta 2016.“. Pôjde teda o tzv. „povinnú“ aktiváciu elektronických schránok, ktorá predstavuje jednorazový, mimoriadny postup, ukončujúci prechodné obdobie podľa ZoEG.

Ďalšie podrobnosti o aktivácii elektronických schránok nájdete tu: Usmernenie_aktivacia_schranok