Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 13.06.2013

Uskutočnilo sa 10. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku, ktorého súčasťou je aj OPIS


Na Úrade vlády SR rokoval dňa 13. júna 2013 Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku (MVVE). Schválil výročné správy pre všetky tri operačné programy v jeho gescii: Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Operačný program Výskum a vývoj a Operačný program Informatizácia spoločnosti bez väčších pripomienok.

Ako uviedol generálny riaditeľ Operačného programu Informatizácia spoločnosti Norbert Molnár, predkladateľ výročnej správy za OPIS, v roku 2012 operačný program významne napredoval v oblasti čerpania až na úroveň takmer  30 %. „Momentálne sme v procese tvorby architektúry základných stavebných prvkov všetkých elektronických služieb, ktorými sú základné registrov. Bezprostredne po uzatvorení tejto fázy bude nasledovať už spúšťanie samotných elektronických služieb, ktoré budú konkrétnym a hmatateľným výstupom z celého operačného programu. Z nich bude profitovať každý občan našej krajiny a pevne dúfam, že  najneskôr v horizonte tohto roka,“ dodal Norbert Molnár.

V rámci pripomienok zástupcov Európskej komisie zúčastnených na rokovaní monitorovacieho výboru k OPIS zazneli upozornenia na niekoľko oblastí, ktoré sa  týkajú nielen tohto operačného programu, ale všeobecne všetkých. Medzi dominantné patrilo upozornenie na detailné reportovanie indikátorov a vykazovanie skutočných hodnôt,  správna kategorizácia výdavkov. V oblasti evaluácie upriamil pozornosť Ivan Fecenko ako zástupca DG REGIO  (EK) najmä na zrozumiteľnosť  zadávacích podmienok pre samotných hodnotiteľov tak, aby ich hodnotenia, výstupy a závery boli použiteľné pre nasledujúce programové obdobie.  Diskusia pri jednotlivých bodoch sa opäť vracala k téme zložitosti a dlhých lehôt vo verejnom obstarávaní.

V súlade s uznesením vlády SR č.123 zo 7. marca 2013 bod B.2. bol aktualizovaný Akčný plán na zrýchlenie čerpania a implementácie OPIS. Ten má pomôcť v napredovaní procesov štúdií uskutočniteľnosti, uzatváraniu zmlúv o nenávratnom finančnom príspevku a pod. Osobitne ide o nasledujúce projekty  - Register priestorových informácií; Portál e-Demokracia otvorenej vlády; Digitálna agenda pre samosprávu; Elektronické služby rezortu pôdohospodárstva a pôdohospodárskej platobnej agentúry; Elektronické služby ÚVO SR II a to v rámci prioritnej osi 1.
Fotogaléria