Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 16.05.2012

Tlačová správa k workshopu „Nástroj na prepojenie Európy v oblasti telekomunikácií a informačno - komunikačných technológií v podmienkach SR“


Dňa 11. mája 2012 sa v priestoroch hotela Bôrik uskutočnil odborný workshop na tému využitia telekomunikačnej časti nového Nástroja pre spájanie Európy (CEF) v prostredí Slovenska. Workshop bol určený najmä pre telekomunikačných operátorov a predstaviteľov kompetentných ministerstiev, ktorí by mohli predstavovať v budúcom programovom období 2014 - 2020 konečných prijímateľov.

Kľúčovým bodom podujatia bola prezentácia zástupcu Európskej komisie pána Detlefa Eckerta, ktorý prítomným priblížil, že Slovensko by sa mohlo zhruba zo 7 mld. EUR balíku určeného na dobudovanie broadbandu v Európe uchádzať minimálne o 120 – 150 mil. EUR. D. Eckert zdôraznil, že momentálne nastavenie nástroja, tak ako ho navrhla Európska komisia, nepozná síce kvóty pre ČŠ a výška prostriedkov alokovaných na telekomunikačnú časť je ešte stále otvorená, avšak všetko bude závisieť od dokončenia rokovaní v Rade EÚ a Európskom parlamente tento rok. Poznamenal tiež, že CEF treba vnímať ako komplementárny nástroj, ktorý možno investične prepojiť zo štrukturálnymi fondmi alebo s kapitálom súkromného sektora. Podmienkou je minimálna rýchlosť širokopásmového internetu na celom investičnom území, ktorá musí dosiahnuť min. 30 Mbps.

Celková výška prostriedkov vyhradená pre telekomunikačnú časť nástroja CEF je vo výške cca 9,2 mld. EUR, z čoho plánuje Európska únia podporiť najmä chýbajúci broadband v Európe a cezhraničné služby eGovernmentu. Pomoc má byť členským štátom poskytnutá buď vo forme grantov, alebo cez tzv. inovatívne finančné nástroje, od ktorých si EÚ sľubuje, že podporia dopyt súkromných investorov a v konečnom dôsledku znásobia investície do širokopásmového internetu.

V rámci workshopu Ivan Ištvánffy (NASES) priblížil účastníkom predstavu, ako by  Slovensko mohlo participovať na novom programe, pričom rámcovo konkretizoval aj dva typy projektov na podporu dobudovania broadbandu, o ktorých správnom nastavení bude ďalej komunikovať s Európskou komisiou. Prvý z nich sa týka pokračovania pôvodného projektu na rozšírenie širokopásmového internetu do obcí z Operačného programu Informatizácia spoločnosti. S ohľadom na zámer vlády presunúť nevyčerpateľné prostriedky z tejto kapitoly vo výške 100 mil. EUR na podporu riešenia zamestnanosti mladých, by ponúkaná alternatíva EÚ cez investície CEF prišla Slovensku vhod. Druhým projektom by mohla byť priama podpora pri výstavbe tzv. prístupových sietí v určených oblastiach. I. Ištvánffy zdôraznil, že možnosti nástroja CEF na  dobudovanie chýbajúceho broadbandu nevníma ako náhradu za spomínanú realokáciu, ale najmä ako alternatívu k financovaniu sietí.

Podujatie zorganizovali spoločne Úrad vlády SR a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v spolupráci so Stálym zastúpením SR pri EÚ v Bruseli. Diskusie o konkrétnych návrhoch Slovenska budú pokračovať v najbližších týždňoch na pôde Európskej komisie.


img Fotogaléria