Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 01.10.2013

Štatistický úrad SR predstavil nový Integrovaný volebný informačný systém


Nový Integrovaný volebný informačný systém poskytuje elektronické služby na prípravu volieb, referend a hlasovaní, zber a spracovávanie výsledkov ako aj prezentáciu priebežných a definitívnych výsledkov. Prinesie nové možnosti nielen interným pracovníkom Štatistického úradu SR, ale aj externým spolupracovníkom, prípadne ďalším osobám podieľajúcim sa na voľbách. Prvýkrát bude systém využitý pri najbližších voľbách do orgánov samosprávnych krajov.

"Integrovaný volebný informačný systém je univerzálny pre všetky typy volieb a referend. Budeme ho využívať vo všetkých fázach volieb - od zakladania volieb, vytvárania územnej štruktúry a sprievodných dokumentov, až po zber, spracovávanie a poskytovanie výsledkov volieb,"  uviedla Ľudmila Benkovičová, predsedníčka Štatistického úradu SR (ŠÚ SR).

Zavedením nového Integrovaného volebného informačného systému sa eliminuje chybovosť pri príprave a spracovávaní výsledkov, minimalizujú sa prípadné logické chyby v zápisniciach okrskových volebných komisií, čím sa urýchli celý proces spracovania týchto dokumentov. Systém prispeje k zníženiu záťaže členov okrskových volebných komisií a spracovateľov volebných výsledkov.

"Súčasný volebný systém umožňuje spracovávať zápisnicu okrskových volebných komisií až keď je prijatá v papierovej podobe. Nový systém umožní zaslanie zápisnice elektronicky, jej okamžitú kontrolu a spracovávanie výsledkov," približuje výhody nového systému Štefan Tóth, generálny riaditeľ sekcie informatiky ŠÚ SR. Nový Integrovaný volebný informačný systém skráti čas potrebný na spracovanie zápisníc okrskových komisií a zároveň odstráni prípadnú logickú chybovosť pri prepisovaní údajov. "Aj pri novom systéme je potrebné doručiť zápisnicu v papierovej podobe, je však už vopred skontrolovaná a spracovávatelia obvodných volebných komisií ju nemusia prepisovať do elektronického formulára,"  dodal Štefan Tóth.

Integrovaný volebný informačný systém je jedným z prvých výstupov projektu "Elektronické služby Štatistického úradu Slovenskej republiky". Cieľom projektu je znížiť administratívnu záťaž podnikateľov, zjednodušiť elektronický zber štatistických údajov a poskytnúť konsolidovanú databázu štatistických ukazovateľov. Súčasťou projektu je aj nový portál www.susr.sk, ktorý funguje v paralelnej prevádzke od apríla 2013. 


Prevzaté zo Štatistického úradu SR