Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 21.07.2015

Slovenské skúsenosti z digitalizácie pomáhajú projektom v zahraničí


Slovenské skúsenosti z digitalizácie pomáhajú projektom v zahraničí

 MK
Digitalizácia kultúrneho dedičstva Európy sa stáva témou, ktorej jednotlivé štáty prikladajú čoraz väčší význam. Keďže projekty digitalizácie kultúry sa nikde na svete zatiaľ neudiali v takom rozsahu ako na Slovensku, slovenskí špecialisti sú pozývaní zahraničnými odbornými autoritami podeliť sa so svojimi skúsenosťami. Tak tomu bolo aj na seminári „Národný agregátor vo svete eCulture“, ktorý sa uskutočnil 14. júla 2015 v priestoroch  Akadémie vied Českej republiky  v Prahe.
 
Cieľom seminára bolo predstaviť pozíciu Národného agregátora (čiže „zhromažďovateľa“ dát určitého typu z rôznych zdrojov) oblasti digitalizácie kultúrneho dedičstva a definovať jeho úlohu v českom prostredí. Vzhľadom na blížiaci sa koniec národného projektu Centrálnej aplikačnej infraštruktúry a registratúry CAIR, ktorý je v úlohe slovenského národného agregátora, boli pre účastníkov seminára prospešné informácie o tom, ako proces digitalizácie a sprístupňovania digitalizovaných objektov prebieha na Slovensku.
 
So slovenskými skúsenosťami na seminári vystúpili Ing. Richard Hrabčák, projektový manažér CAIR, a Mgr. Richard Bednárik, právnik Centra pre autorské práva (CAP) spadajúceho pod CAIR. Ako povedal Ing. Richard Hrabčák: „Pri tomto projekte sme sa veľa naučili. Vybudovanie centrálnej infraštruktúry pre všetky zapojené pamäťové a fondové inštitúcie prinieslo nielen sprístupnenie kultúrnych objektov na jednom mieste, no najmä jednotný, jasne definovaný a účelný systém správy dát a ich ochrany. Ukázalo sa, že centralizovaných služieb sa netreba báť. Práve naopak. Slúžia všetkým zapojeným v oblastiach odborného rastu pracovníkov, zvyšovania renomé inštitúcií, správy kultúrnych objektov a ich lepšieho sprístupnenia širokej verejnosti, ich právnej ochrany, no v neposlednom rade aj v možnosti priniesť kultúrnym inštitúciám ďalšie finančné zdroje spojené so službami k digitalizovanému obsahu.“
 
Národný projekt Centrálnej aplikačnej infraštruktúry a registratúry (CAIR) spolu s národným projektom Harmonizácie informačných systémov (HIS)  a s novovybudovaným Centrálnym dátovým archívom (CDA) vytvorili centrálnu infraštruktúru pre digitalizáciu kultúrneho dedičstva. V rámci týchto projektov sa do pamäťových inštitúcií dodal hardvér a softvér potrebný pre zvládnutie digitalizačných procesov, upravili sa súčasné informačné systémy pamäťových a fondových inštitúcií tak, aby ich bolo možné integrovať do centrálneho systému, vznikli nové riadené metodiky pre všetky zapojené subjekty. Výsledkom je systém národných registrov digitalizovaných objektov (národný register kultúrnych objektov, národný register digitálnych objektov, národný register autorských práv, národný register digitalizácie), novovytvorené Centrum autorských práv s jeho službami, dlhodobý archív a v neposlednej rade aj centrálny portál kultúrneho dedičstva Slovenska „Slovakiana“, ktorý bude predstavený verejnosti v závere roka 2015 a ktorý prináša prezentáciu objektov a elektronické služby pre verejnosť aj všetky pamäťové a fondové inštitúcie. Koncepcia portálu je pre užívateľov tvorená intuitívne pre užívateľov a bude k sprístupneným kultúrnym objektom poskytovať aj kontextové vyhľadávanie, prelinkovania na jednotlivé externé zdroje dát, referencie na kultúrne autority, geo koordináty pre slovne uvedené miesta,  a mnoho iného.
 
CAIR sa tak stáva službou národného agregátora pre všetky pamäťové a fondové inštitúcie Slovenska, ktorá im uľahčí aj komunikáciu s európskym portálom kultúry Europeana a dodávanie dát do tohto systému, ako aj pomôže s určovaním právnej ochrany objektov vďaka integrovanému Národnému registru autorských práv. Ako zdôraznil Ing. Richard Hrabčák na seminári, túto skutočnosť veľmi skoro ocenili aj všetky zapojené kultúrne inštitúcie, a tak môže hodnotiť spoluprácu národného agregátora CAIR a inštitúcií ako úspešnú.     

O projekte Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra (CAIR):
Projekt Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra je jedným z národných projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritnej osi 2 „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry“. Projekt CAIR buduje centrálny systém pre všetky inštitúcie v rezorte kultúry. V rámci tohto systému sa budujú registre digitalizovaných objektov kultúrneho dedičstva Slovenska a portál kultúry Slovakiana, na ktorom budú digitalizované objekty všetkých inštitúcií rezortu kultúry sprístupnené. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
 
Viac informácií o projekte:
http://www.nocka.sk/noc/strukturalne-fondy/projekt-cair
 http://opis.culture.gov.sk/
 
 
O projekte Harmonizácia informačných systémov (HIS):
Projekt Harmonizácia informačných systémov je jedným z národných projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritnej osi 2 „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry“.  Hlavným cieľom projektu je aktualizovať,  rozšíriť a skvalitniť informačné systémy pamäťových a fondových inštitúcií, dobudovať ich infraštruktúru na národnej úrovni a zabezpečiť interoperabilitu s národným projektom CAIR. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
 
Viac informácií o projekte:
http://www.nocka.sk/noc/strukturalne-fondy/projekt-his
www.opis.gov.sk