Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 06.03.2012

Seminár pre žiadateľov v rámci dopytovo-orientovanej výzvy OPIS PO2


Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti organizuje dňa 28.3.2012 v priestoroch hotela Bôrik v Bratislave Seminár pre žiadateľov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na realizáciu dopytovo-orientovaných projektov, kód OPIS-2012/2.1/06-DP, v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritná os 2 – Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.