Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 13.05.2013

Prijímateľov zaujímali najmä praktické otázky


Riadiaci orgán Operačného programu Informatizácia spoločnosti pripravil pre svojich prijímateľov finančnej pomoci odborný seminár na tému BEST PRACTISE vo verejnom obstarávaní, ktorý sa konal  13. mája 2013 sa v Bratislave. Jeho cieľom bolo prispieť k efektívnemu priebehu príprav procesov verejného obstarávania v aktuálnych podmienkach legislatívy s vyhliadkou zmien po 01.07.2013, ďalej prezentovať dobré skúsenosti a upozorniť na najčastejšie pochybenia, ktorých sa obstarávatelia dopúšťajú.Ako prvý účastníkov privítal zástupca riadiaceho orgánu Michal Blaško, riaditeľ odboru monitorovania a hodnotenia  OPIS, ktorý upriamil pozornosť na význam procesov verejného obstarávania a to najmä z hľadiska oprávnenosti výdavkov, ako aj celkovej úspešnosti realizácie a financovania projektov. Ako druhá sa prítomným prihovorila Mária Šimková, riaditeľka odboru verejného obstarávania Úradu vlády SR, ktorá predstavila lektorov a oboznámila všetkých s pripraveným programom. Johana Sedlářová z Odboru verejného obstarávania Úradu vlády SR poskytla účastníkom praktické rady vyplývajúce z konkrétnych prípadov a pochybení vo verejnom obstarávaní zistených v procese ex ante kontroly. Medzi najčastejšie chyby patria tzv. "preklepy“ vzniknuté pri kopírovaní materiálov, neúmerné požiadavky zo strany obstarávateľa napr. na dokladovanie kvalifikácie expertov, nedôsledne a zmätočne definované lehoty dodania tovaru či služieb a pod.  Pracovníčka toho istého odboru Eleonora Kovácsová v druhej časti predpoludňajšieho bloku predniesla účastníkom seminára praktické rady vyplývajúce z lehôt na zasielanie dokumentácie riadiacemu orgánu a upozornila na najčastejšie chyby, ktoré sa vyskytujú pri ex post kontrole verejného obstarávania. V rámci diskusie zaujímali prítomných odpovede najmä na praktické konkrétne otázky, a to nutnosť zasielania kópií verzus originálov na kontrolu, názor Riadiaceho orgánu na metódu verejného obstarávania – súťažný dialóg a na doklady, ktoré je nevyhnutné zasielať v prípade zákaziek s nízkou hodnotou.
V ďalšom bloku veľmi podrobne a vyčerpávajúco predstavili metodici Úradu pre verejné obstarávanie Peter Kubovič a Zuzana Krajčovičová všetky zmeny, ktoré nastávajú v novele zákona o verejnom obstarávaní.  Popoludní boli prijímateľom ponúknuté konkrétne príklady dobre zvládnutých procesov verejného obstarávania a nakoniec ukážky vzorových súťažných podkladov po 1.4.2013., ktoré im boli aj poskytnuté pre ich ďalšiu prácu. Prítomným sa v závere prihovoril a konkrétne požiadavky na úplnosť ich materiálov a precíznosť v procesoch verejného obstarávania vzniesol generálny riaditeľ Riadiaceho orgánu Operačného programu Informatizácia spoločnosti Norbert Molnár.

 Prezentácie, ktoré odzneli na seminári, nájdete TU.Fotogaléria