Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 03.10.2013

OPIS sa prezentoval na konferencii IT SUMMIT


Vo štvrtok 3. októbra 2013 prezentoval svoje doterajšie výsledky na medzinárodnej konferencii IT SUMMIT Operačný program Informatizácia spoločnosti, ktorého Riadiaci orgán sídli na Úrade vlády SR. 
 
Popoludnie konferencie bolo venované samostatnému panelu operačného programu. Riaditeľ odboru monitorovania a hodnotenia Riadiaceho orgánu Operačného programu Informatizácia spoločnosti Michal Blaško v úvode hovoril o aktuálnych číslach čerpania a implementácie projektov. Momentálne je vyčerpaných takmer 34 % finančných prostriedkov a z hľadiska verejného obstarávania boli prekontrolované projekty v objeme niekoľko desiatok mil. eur.

Ministerstvo financií SR ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom prezentovalo prípravu nového programového obdobia 2014-2020. Vízia stratégie na nové obdobie vychádza z terajšieho operačného programu. Ako uviedol riaditeľ odboru riadenia OPIS Lukáš Lukáč, základným predpokladom úspešného nastavenia nového obdobia je dosiahnuť do roku 2015 funkčnú dátovú vrstvu registrov a údajov, aplikáciu zákona o eGovernmente a elimináciu prekážok, ktoré spôsobujú nevyužívanie a nepoužívanie internetu obyvateľmi našej krajiny. Aby  odstránili pochybenia, ktorých sa dopúšťali prijímatelia v rámci projektov, a aby im uľahčili do budúcnosti čerpanie a implementáciu projektov, založilo MF SR tzv. programovú kanceláriu. Jej zamestnanci budú prijímateľom nápomocní pri riešení ich problémov.
 
Digitalizáciu nášho kultúrneho dedičstva, jej doterajšie úspechy a projekty predstavil generálny riaditeľ sekcie Sprostredkovateľského orgánu pre OPIS MK SR Jaroslav Mendel. Momentálne je zdigitalizovaných spolu už takmer pól milióna rozličných artefaktov, ako napr. vzácne knihy a herbáre, výtvarné diela ako kompletná zbierka obrazov Ľudovíta Fullu, Bojnický oltár či časti Spišského hradu. Niektoré zdigitalizované objekty si môžu ľudia pozrieť už teraz na web stránkach www.webumenia.sk alebo www.dikda.sk. Zdigitalizované umenie si nájde svojich užívateľov nielen medzi odborníkmi, ktorí budú mať možnosť oveľa podrobnejšie dielo skúmať, ale aj medzi pedagógmi alebo laickou verejnosťou.
 
V závere prvého bloku zástupca riadiaceho orgánu Pavol Kopačka hovoril o jednotlivých elektronických službách, ako sú elektronická identifikačná karta, ktorá by mala byť čoskoro uvedená do života alebo o novinkách na ústrednom portáli verejnej správy.  Zástupkyňa Úradu geodézie, kartografie a katastra Katarína Leitmannová predstavila novú web stránku - www.geoportal.sk. Portál vznikol ako elektronická služba pre užívateľov, ktorí potrebujú pracovať s mapovými podkladmi. Benefitom tejto služby je predovšetkým štátom garantovaná presnosť údajov, ktoré sa tu nachádzajú. Bežnému občanovi pomôže portál napr. zorientovať sa na mapovom priestore, zástupcom verejnej správy zasa uľahčí a najmä urýchli ich prácu. Napríklad pri príprave zmeny územných plánov už nemusia obce čakať na údaje, ktoré im úrad doteraz posielal poštou na DVD. Priamo cez geoportál je možné stiahnuť si podorbnú mapu s rozličnými údajmi. Nájdete tu okrem iného aj dokonalú identifikáciu objektov – napr. či ide o administatívnu budovu alebo obytný dom, akú má výšku a pod.  Táto elektronická služba je dostupná každému obyvateľovi od mája tohto roku.

Ako posledný hovoril o využívaní elektronických služieb na pôde úradov vyšších územných celkov Štefan Meszároš ako zástupca Nitrianskeho samosprávneho kraja. Uviedol, že sa zrýchli vybavovanie rozličných typov žiadostí, nakoľko ich občania budú môcť podávať elektronicky, ako napr.žiadosti o schválenie ordinačných, otváracích hodín a pod. Odstráni sa tiež povinnosť prikladania rozličných príloh k žiadostiam. Pôjde najmä o také prílohy, ktoré  budú môcť úradníci VÚC vyžiadať  sami.

Konferencia bola určená predovšetkým pre odbornú verejnosť a jej účastníkmi boli predovšetkým zástupcovia IT spoločností zo Slovenska i zo zahraničia, zástupcovia štátnej a verejnej správy, ako aj implementátori rozličných IT projektov.
Fotogaléria