Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 16.04.2015

Národný projekt: Konsolidácia IKT nástrojov Ministerstva kultúry SR a podriadených inštitúcií


Národný projekt: Konsolidácia IKT nástrojov Ministerstva kultúry SR a podriadených inštitúcií
zverejnenie písomného vyzvania - 16.04.2015
uzávierka písomného vyzvania - 17.07.2015
 
Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Konsolidácia IKT nástrojov Ministerstva kultúry SR a podriadených inštitúcií", kód: OPIS-2015/1.1/79-NP. Projekt má prispieť k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej úrovni.
 
V rámci projektu „Konsolidácia IKT nástrojov Ministerstva kultúry SR a podriadených inštitúcií“ dôjde hlavne k vybudovaniu jednotného hardvérového a softvérového prostredia ministerstva kultúry (a podriadených inštitúcií) pre integráciu IS rezortu kultúry s ÚPVS (www.slovensko.sk) a dátovými schránkami, ako aj s informačným systémom centrálneho elektronického priečinka pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru (čo sa v praxi využíva pri dočasnom alebo trvalom vývoze kultúrnej pamiatky, zbierkového predmetu, historických knižničných dokumentov a predmetov kultúrnej hodnoty).
 
Celková maximálna suma vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 5 982 529,04 EUR.
Dátum uzávierky písomného vyzvania na národný projekt je 17.07.2015. Písomné vyzvanie na národný projekt je spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na stránkach www.informatizacia.sk, www.opis.gov.ska www.nsrr.sk. Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.