Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 02.07.2012

Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok


Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených na základe výzvy pre dopytovo-orientované projekty „Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných fondových a pamäťových inštitúcií“, kód: OPIS-2012/2.1/06-DP, v rámci Prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Operačného programu Informatizácia spoločnosti.


Viac informácií