Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 18.12.2015

Ministerstvo financií zavádza do praxe princíp jedenkrát a dosť


Občania a podnikatelia už nebudú musieť úradom predkladať údaje, ktorými štát disponuje. Ďalší krok na dosiahnutie tohto cieľa urobilo Ministerstvo financií SR  v týchto dňoch.

Ministerstvo pripravuje zverejnenie prvých troch referenčných registrov, ktoré budú obsahovať referenčné údaje o občanoch a podnikateľoch. V praxi to bude znamenať, že ak napr. podnikateľ raz nejakému úradu zadal informácie o svojej spoločnosti, nebude ich musieť predkladať opätovne inému úradu.

V prvom kroku budú medzi referenčné registre patriť Register právnických osôb, Register daňových subjektov a  Evidencia uchádzačov o zamestnanie.

Register právnických osôb bude poskytovať údaje o právnických osobách, fyzických osobách – podnikateľoch, orgánoch verejnej moci, podniku zahraničnej osoby a organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby a o odštepnom závode a zapísanej organizačnej zložke. Register daňových subjektov bude ako referenčný údaj poskytovať identifikačné číslo platiteľa DPH. V Evidencii uchádzačov o zamestnanie sú navrhované dva referenčné údaje: dátum zaradenia uchádzača o zamestnanie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a dátum jeho vyradenia z evidencie.

Zverejnenie prvých referenčných registrov znamená začiatok zavádzania konceptu referenčných registrov verejnej správy. Úrady majú povinnosť do jedného roka zosúladiť svoje údaje s údajmi v referenčných registroch. Samotnému zverejneniu predchádza medzirezortné pripomienkové konanie, ktoré sa v týchto dňoch začína.

Nové referenčné registre a údaje budú zverejnené v Zozname referenčných registrov, na ústrednom portáli www.slovensko.sk a na webovom sídle Ministerstva financií SR www.informatizacia.sk.
Nájdete sich, samozrejme aj u nás.