Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 25.04.2012

Informácia o vydaní oznámenia o zmene vo formálnych náležitostiach výzvy na predkladanie ŽoNFP


Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia vydalo oznámenie o zmene vo formálnych náležitostiach výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom ,,Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií“, kód: OPIS-2012/2.1/06-DP. Zmena formálnych náležitostí sa týka:

  • zmeny indikatívnej výšky finančných prostriedkov určených na výzvu
  • zmeny dátumu uzavretia výzvy
 

Celé znenie oznámenia o zmene formálnych náležitostí je TU.