Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 19.01.2012

Európska komisia schválila revíziu Operačného programu Informatizácia spoločnosti (verzia 3.0)


Rozhodnutím Európskej komisie K (2011) 9229 zo dňa 19. 12. 2011 bola schválená revízia Operačného programu Informatizácia spoločnosti, verzia 3.0. Zmeny sa týkajú najmä prioritnej osi 2 a to v súvislosti s uplatnením princípu pro rata pre financovanie projektov realizovaných v rámci tejto prioritnej osi.