Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 21.02.2013

Ďalší krok k zvýšeniu dostupnosti širokopásmového internetu na Slovensku


Dňa 16.02.2013 bolo vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie pod č. 34/2013 zverejnené Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania pod názvom „Realizácia optických sietí“ (Oznámenie je dostupné na: http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/193019 ) v rámci opatrenia 3.1 Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry, prioritnej osi 3 Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu Operačného programu Informatizácia spoločnosti.