Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 19.06.2014

V Bratislave sa uskutočnila konferencia iDEME OPIS 2014


Predstavitelia samospráv vnímajú ako najprínosnejšie pre svoju činnosť  dve elektronické služby OPIS-u :  elektronická služba mapového portálu ZB GIS a dátové úložisko DCOM. Taký je výsledok hlasovania spomedzi 15 projektov počas konania dnešnej konferencie venovanej informatizácii verejnej správy. Okrem nich bola verejnosťou ocenená aj služba IOM, čo sú integrované obslužné miesta pre tých občanov, ktorí sa aktívne nezapoja do procesu elektronickej komunikácie s úradmi. Takýchto miest – infokioskov bude už čoskoro vytvorených až 1 200, a to na úradoch a poštách. Informoval o tom generálny riaditeľ sekcie operačných programov na Úrade vlády SR Norbert Molnár. Ďalšou dôležitou informáciou je, že do konca mája bolo funkčných 193 elektronických služieb verejnej správy, ktoré s podporou Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) prinieslo sedem národných projektov prvej prioritnej osi OPIS. V rámci druhej prioritnej osi OPIS už bolo zdigitalizovaných vyše 1,3 milióna umeleckých diel z nášho kultúrneho dedičstva.
 
Riaditeľ odboru implementácie OPIS-u na ÚV SR Pavol Kopačka skonštatoval, že úspešný projekt je ten, ktorý prinesie želaný výsledok v danom čase. Prijímatelia si čoraz viac uvedomujú svoju zodpovednosť za realizáciu, prevádzku a udržateľnosť každého projektu, a preto je pre jeho úspech nevyhnutné kvalitné projektové riadenie.
 
Popoludnie konferencie  bolo venované aj národným eGovernment projektom. S veľkým záujmom sa stretla najmä prezentácia a praktická ukážka projektu Register adries, ktorého realizátorom je Ministerstvo vnútra SR. Tento nový register, ktorý bude zriadený samostatným zákonom,  obsahuje existujúce adresy v štandardizovanom tvare a obsahu.Súčasťou centrálneho registra adries bude aj evidencia lokalizácie adresných bodov, ktorá je nevyhnutná pre zabezpečenie činnosti integrovaného záchranného systému. Pozitívna odozva verejnosti  je aj na služby mapového portálu , ktorý je súčasťou národného projektu ÚGKK SR Elektronické služby katastra nehnuteľností – ZB GIS. Tieto služby už dnes využívajú viaceré mestá a samosprávne kraje pre svoje aplikácie, čo si mohli pozrieť účastníci konferencie aj v praktickej ukážke. Generálny riaditeľ Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) Rastislav Janota informoval o aktuálnych službách a integračných procesoch Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS).
 
V rámci pracovného workshopu  zameraného na analytické nástroje pri prevencii a detekcii podvodov bola predstavená jedna z nových analytických metód, ktorá dokáže identifikovať hrozbu podvodu z akýchkoľvek druhov dát a databáz. V Slovenskej republike používa takúto metódu Poľnohospodárska platobná agentúra, ktorej metóda predikatívneho modelovania pomohla identifikovať potenciálne porušovanie pravidiel čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov.
 
Spomedzi projektov digitalizácie národného kultúrneho dedičstva boli na konferencii iDEME OPIS 2014 prezentované dva národné projekty: Digitálna knižnica a digitálny archív, realizovaný SNK Martin a Digitálne múzeum realizovaný Múzeom SNP v Banskej Bystrici.
 
Fotogaléria